“ ဇာတ္ညြွန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ” ဇာတ္ညႊန္းအခန္းက႑ဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ႏို၀င္ဘာ ၁၇“ ဇာတ္ညြွန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ” ဇာတ္ညႊန္းအခန္းက႑ဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ႏို၀င္ဘာ ၁၇
K (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈


ျမန္မာ့ရုုပ္ရွင္ဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Film Development Center (FDC) ႐ုပ္ရွင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တဲ့ “ ဇာတ္ညြွန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွု ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဇာတ္ညႊန္း အခန္း က႑ဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိုဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ အမွတ္ (၅၀)ရွိ Film Development Center ၌ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ခြဲမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအျဖစ္ ဇာတ္ညႊန္းႏွင့္ ဒါရိုုက္တာ M ႏုိး၊ ဇာတ္ညြွန္း မိုးနီလြင္၊ ဒါရိုက္တာေဇာ္ေဇာ္ Ad.Leono ႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္း L မင္းျပည့္မြန္တိုု႔က “ ဇာတ္ညြွန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွု ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ႐ုပ္ရွင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ( ရုပ္ရွင္အနုပညာရပ္၀န္း)မွာ မၾကာခဏ ရုပ္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ဒါရိုက္တာ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ၊ ထုတ္ေ၀သူအစရွိသျဖင့္ ရုပ္ရွင္နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဟာေျပာေဆြးေႏြး၀ိုင္းမ်ား မၾကာခဏ ႀကီးမွဴးက်င္းပေလ့ရွိၿပီး ယခုေဆြးေႏြးပြဲအရင္ကလည္း ႏို၀င္ဘာ၃ရက္က“ ရုုပ္ရွင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ဟန္ ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

Comments