ဇင္လင္း - အိုင္းစတိုင္း ၏ ေနာင္တ

Life's Regrets by Whimzwhirled


ဇင္လင္း  - အိုင္းစတိုင္း ၏ ေနာင္တ 

(အေတြးအျမင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၈)
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၈

ရာစုႏွစ္တိုင္းသည္ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႕ကို ေမြးထုတ္ေပးေလ့ရွိ ေပသည္။ထိုထိုေသာ အမ်ိဳးေကာင္း သား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႕သည္ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရႏိုင္ေသာ အမွတ္လကၡဏာ သေကၤတမ်ားကို စႀကၤာ၀ဠာႀကီးထဲ တြင္ ခ်န္ထားရစ္ေပသည္။ ထိုသို႕ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရႏိုင္ေသာ အမွတ္လကၡဏာ သေကၤတခ်န္ထားရစ္သူမ်ားအနက္ ‘အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း’(Albert Einstein) ထက္ သာလြန္သူဟူ၍ တဦးတေယာက္မွ် ရွိႏိုင္အံ႕မထင္။ အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္းသည္ ရူပေဗဒပညာရွင္မွ်သာ မဟုတ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတတ္သူႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ပါရမီရွင္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ပါရမီရွင္မ်ား၏ ရွေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ ကြ်ႏႈၤပ္တို႕၏ ဘ၀မ်ားအား လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားစေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ၎ ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ အသုံး၀င္ရိုး မွန္ေသာ္ျငားလည္း ‘အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း’၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဉ္ လိုက္ေသာအခါ မေျပာပေလာက္သည့္ အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အိုင္းစတိုင္း၏ သီ၀ရီ (နိယာမ သေဘာအယူအဆ) မ်ားသည္ ျဒပ္၀တၳဳ၊ ကာလ၊ အာကာသႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈ (Matter, Time, Space and motion) တို႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကြ်ႏႈၤပ္တို႕၏ အျမင္အယူအဆမ်ားကို အစဉ္ထာ၀ရ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ေပသည္။  ထို႕ျပင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အားလည္း ကမၻာႀကီးကို ျဖတ္သန္း လြန္ေျမာက္လွ်က္ ကြ်ႏ္ႈပ္တို႕၏ စႀကၤ၀ဠာႀကီးအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ သိျမင္လာေစရန္ အိုင္းစတိုင္း၏ သီ၀ရီမ်ားက ကူညီခဲ့ေပသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ့သူ အိုင္းစတိုင္းသည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သမားရိုးက် ပညာေရးကို စိတ္ပ်က္ျငီးေငြ႕၍ အားရေက်နပ္မႈ မရွိျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ျဖင့္ ကမၻာေလာကႀကီး၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲ ဆန္းက်ယ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္း အေျဖရွာေရးအတြက္ သူ႕ဘ၀ကို ပုံအပ္ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္သည္ အိုင္းစတိုင္း အထူးေအာင္ျမင္ ထင္ရွားေသာ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ အရြယ္မွ်ႏွင့္ သူသည္ စႀကၤ၀ဠာႀကီးအတြင္း၌ ရွိရွိသမွ် ျဒပ္၀တၳဳဟူသေရြ႕တို႕ သည္ စြမ္းအင္ (Energy) သိုမွီး တည္ရွိရာ ဌာနမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာတရားကို ေတြးဆ တင္ျပခဲ့သည္။ သူ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ E=mc2 ပုံေသနည္းအရ ေသးငယ္ေသာ ရုပ္၀တၳဳပမာဏ တခုကို အသြင္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စြမ္းအင္ ပမာဏ တရပ္ ထုတ္ယူရရွိႏိႈင္သည္ဟူ၍ သီ၀ရီတခု ေဖၚထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႏုျမဴဗုံး Atomic-bomb ျဖင့္ သရုပ္ျပခဲ့သည္။) ထို ပုံေသနည္း တခု တည္းႏွင့္ပင္ အိုင္းစတိုင္း၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းသည္ သမိုင္းတြင္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ျပည့္စုံစြာျဖင့္ တည္တန္႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၎အျပင္ ဖန္တုံးျဖင့္ ေရာင္စဉ္မ်ားျဖစ္ေပၚပုံကို ရွာေဖြျပသသည့္ အလြန္အေရးပါေသာ စာတမ္းကို အိုင္းစတိုင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစာတမ္း ထြက္ေပၚလာခ်ိန္က်မွသာ ‘ေကာင္းကင္ ဘာေၾကာင့္ ျပာရသနည္းဟူေသာ ျပႆနာအတြက္ အေျဖ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္က ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ အိုက္ဇက္ နယူတန္ (Issac Newton) ၏ ကမၻာ့ဆြဲငင္အား နိယာမ (Theory of Gravity) ျပီးသည့္ေနာက္၊ အိုင္းစတိုင္း၏ ေယဘုယ် ႏႈိင္းရဓမၼ သီ၀ရီ (General Theory of Relativity) သည္ အလြန္အေရးပါေသာ ကမၻာ့ဆြဲငင္အား နိယာမ သီ၀ရီအသစ္ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ အိုင္းစတိုင္းသည္ အႏုျမဴျဒပ္စင္တို႕၏ တည္ရွိမႈကို သက္ေသျပခဲ့သည္။ စႀကၤ၀ဠာႀကီး တခုလုံး၏ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ မႈ သဘာ၀ကိုလည္း ပုံစံထုတ္ေဆာင္ျပခဲ့သည္။ ကြမ္တမ္သီ၀ရီ (Quantum Theory) ၏ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈကိုလည္း ေဖၚ ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္။

အိုင္းစတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားသူျဖစ္၍ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းေျပာဆိုတတ္ သူျဖစ္သည္။ အိုင္းစတိုင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႕က်င္သူျဖစ္၍၊ စစ္ဆန္႕က်င္ေရး ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ သူသည္ ဇီယြန္၀ါဒ (Zionism) ကိုလက္ခံသည္။ သိပၸံနည္းက်ေသာ အျမင္အယူအဆ သေဘာတရားတို႕ကိုလည္း ယုံၾကည္သူ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ အိုင္းစတိုင္းသည္ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းေျပာဆိုတိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ားလည္း ႀကဳံခဲ့ရသည္။

သူ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ အိုင္းစတိုင္းအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္လိုက္ေသာအခါ၊ အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ား ထင္ရွားေပၚလြင္ သြားခဲ့သည္။ အိုင္းစတိုင္းရရွိေသာ ႏိုဘယ္ဆုမွာ သူ၏ ႏိႈင္းရဓမၼသီ၀ရီအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ “လွ်ပ္စစ္အလင္းမႈန္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သက္ေသျပခ်က္စာတမ္း” အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိုင္းစတိုင္းမတိုင္မီက ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလကို ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ရႈျမင္ ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ကာလကို ႏိႈင္းရဓမၼ ညီမွ်ျခင္းတြင္ ပထမဆုံး ဆက္စပ္ေပါင္းကူးေပးခဲ့သူမွာ သူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္းစတိုင္းက စဉ္ဆက္မျပတ္ႏႈိးေဆာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူ၏ ‘ဖတက္ဖိလစ္ပ္’ (Patek Philippe) အိပ္ေဆာင္ နာရီကေလး သည္ သူ႕ဘ၀သက္တမ္း တေလွ်ာက္လုံး ေတာက္ေလွ်ာက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွန္ပင္ ေဟာင္ႏြမ္းေနျပီ ျဖစ္သည္။ သူ မ်က္စိမႈန္လာသျဖင့္ နာရီကေလးမွ ေရာမအကၡရာ ဂဏန္းမ်ားကို ပိုမိုႀကီးသည့္ ဂဏန္းသေကၤတမ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ထားခဲ့သည္။

ရူပေဗဒပညာရပ္ျပီးလွ်င္ အိုင္းစတိုင္းအတြက္ အရးအႀကီးဆုံး စိတ္၀င္စားစရာ ကိစၥသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။ နာဇီတို႕ လက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္းစတိုင္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပး ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ သည္။ သူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရျခင္း၏ အဓိကတြန္းအားမွာ ဟစ္တလာ၏ နာဇီ၀ါဒႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဆန္႕က်င္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသိပၸံပညာရွင္မွန္သမွ်ကို ၎တို႕လုပ္ကိုင္ေနေသာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ သိပၸံသုေတသနဌာနမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဟစ္တလာ၏အမိန္႕ျဖင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထိုစဥ္က အိုင္းစတိုင္းသည္ ကံအားေလ်ာ္စြာ အေမရိကန္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည္။ ဟစ္တလာ အာဏာရရွိေနသည့္ သတင္းေၾကာင့္ အိုင္းစတိုင္းသည္ ဂ်ာမနီသို႕ မျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး၊ ပရင္စတန္တကၠသိုလ္တြင္ အလုပ္တစ္ေနရာ လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ဟစ္တလာက ဘာလင္ရွိ သူ႕အလုပ္ခန္းႏွင့္ သူ႕ေနအိမ္တို႕ကို စီးနင္းသိမ္းယူကာ ခ်ိတ္ပိတ္ထားခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ေနထိုင္စဥ္တြင္ လူမႈအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို အိုင္းစတိုင္းေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ FBI ဒါရိုက္တာ J. Edgar Hoover က သူ႕ကို ဆိုဗီယက္ယူနီယန္၏ သူလွ်ိဳဟု ယူဆကာ ေစာင့္ၾကည့္ခံခဲ့ရသည္။ FBI က အိုင္းစတိုင္း၏ ဖုန္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္း၊ သူ႕ထံေပးပို႕သည့္ စာမ်ားကို ေဖါက္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ သူ႕အမိႈက္ျခင္းမွ စာတိုစာစမ်ားပါမက်န္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သူ အေမရိကန္ေရာက္ခ်ိန္မွစတင္ျပီး ၂၂ ႏွစ္ၾကာမွ် FBI ၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရသည္ဟု ဆိုသည္။

အိုင္းစတိုင္းသည္ သူ၏ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္’ ကို ေဘးဖယ္မထားလိုဘဲ ထားခဲ့ရျပီးေနာက္၊ သမၼတ ရုဇဗဲ့လ္တ္ (President Roosevelt) ထံသို႕ စာေရးသားေပးပို႕ခဲ့သည္။ စာမွာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက အႏုျမဴဗုံး မလုပ္ႏိုင္မီ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေသာ စာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူအမ်ား သိရွိထားေသာ ထင္ရွားသည့္ ‘မင္ဟတ္တန္ စီမံကိန္း’ (Manhattan Project) အတြက္ အသုံးစရိတ္ ခြင့္ျပဳေငြကို သမၼတ ရုဇဗဲ့လ္ထ္ အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားေပးပါရန္ အိုင္းစတိုင္း၏ စာ၌ အႀကံေပးထားေပသည္။

ဟီရိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါစကီးတြင္ အႏုျမဴဗုံးမ်ား က်ဲခ်ျပီးေသာအခါ၊ “ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အႏုျမဴဗုံးက ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ အေၾကာက္တရား၏ ဖိအားမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးကိစၥမ်ား၌ စနစ္က်နစြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။” ဟု အိုင္းစတိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ယူဆထားခဲ့သည္။

သမၼတ ရုဇဗဲ့လ္တ္ ထံသို႕ စာေရးသားေပးပို႕မိျခင္းမွာ သူ၏ ႀကီးမားေသာ အမွားမ်ားအနက္မွ တခုျဖစ္သည္ဟု ေနာက္ပိုင္း တြင္ အိုင္းစတိုင္း ေနာင္တရေနမိသည္ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍သာ ဂ်ာမန္သိပၸံပညာရွင္မ်ား အႏုျမဴဗုံးထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့ပါက သမၼတ ရုဇဗဲ့လ္တ္ ထံသို႕စာေရးမိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု အိုင္းစတိုင္းက နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္ခန္းတြင္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႏုျမဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး (nuclear disarmament) ႏွင့္ အႏုျမဴလက္နက္ စမ္းသပ္မႈတားဆီးေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ေအျပီလတြင္ အိုင္းစတိုင္း မကြယ္လြန္မီ ေနာက္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္မွ တခုမွာ ျဗိတိသွ် ဒႆနိက ေဗဒပညာရွင္ ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ (Bertrand Russell)ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ “Russell-Einstein Manifesto” အႏုျမဴ လက္နက္ဆန္႕က်င္ေရး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴလက္နက္ စြန္႕လႊတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္” ရရွိေရး ပန္ၾကားလႊာလည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို ေၾကညာခ်က္တြင္ အိုင္းစတိုင္းက သူ၏နာမည္ကို ထိပ္ဆုံးမွ ထားရွိ ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈလည္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“အႏုျမဴစြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ကြ်ႏႈ္ပ္တို႕၏ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ပုံစနစ္မွတပါး အရာရာကို ေျပာင္းလဲသြားေစ ခဲ့ေပသည္။ ဤျပႆနာ၏ အေျဖသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ ႏွလုံးအိမ္အတြင္း၌ တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ကြ်ႏႈ္ပ္သာ သိျမင္နားလည္မႈ ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏႈ္ပ္သည္ နာရီျပင္ဆရာ တေယာက္ ျဖစ္လာဖြယ္ရာ ရွိေပသည္။” ဟု အိုင္းစတိုင္းက စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စြာ ျငီးတြားေရရြတ္ခဲ့ေပသည္။

(အေတြးအျမင္စာေစာင္ အမွတ္ ၃၁၅၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး)
Reference: (1) Beyond Genius: Patek Philippe’s legendry legacy – Time: December 31, 1999.
(2) HISTORY: 9 Things You May Not Know About Albert Einstein. Oct 26, 2015

Comments