ခို္င္မာေက်ာ္ေဇာ - အငတ္ ကဗ်ာ

Artspace.com
 အငတ္ ကဗ်ာ
ခို္င္မာေက်ာ္ေဇာ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈

တိုင္းျပည္ငတ္လို႔
တိုင္းျပည္ကို ျပန္လာတယ္
တိုင္းျပည္ကလည္း ငတ္ေနတယ္။

တိုင္းျပည္ဟာ
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလို႔ေျပာတယ္
တိုင္းျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီ ငတ္တယ္။

တိုင္းျပည္က
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရး
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရးလို႔ေျပာတယ္
တိုင္းရင္းသားေတြ ညီညြတ္ေရး ငတ္တယ္။

တိုင္းျပည္ဟာ
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ငတ္တယ္
လူ ့အခြင့္အေရး ငတ္တယ္
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ငတ္တယ္
ေခါင္းေဆာင္းေကာင္း ငတ္တယ္
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလည္း ငတ္ေနတယ္။

တိုင္းျပည္ဟာ
သစ္ေတာ ငတ္တယ္
သစ္ေတာေတြ သစ္ပင္ငတ္တယ္။

ျမစ္ေတြက ျမစ္ေရငတ္တယ္
ျမစ္ေရကလည္း ေရသန္႔ငတ္ေနတယ္။
လယ္ေတြက လယ္သမားငတ္တယ္
လယ္သမားက လယ္လုပ္ရင္ ထမင္းငတ္တယ္။

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေတာ္လွန္ေရးသမားေကာင္းေတြ ငတ္တယ္
ပါတီေတြကလည္း ပါတီဝင္ေကာင္းေတြ ငတ္တယ္
ရံုးေတြကလည္း ဝန္ထမ္းေကာင္းငတ္တယ္
ေကာင္းတဲ့လူေတြကလည္း ေကာင္းေကာင္းငတ္ေနတယ္။

ေက်ာင္းေတြက ဆရာေကာင္းငတ္တယ္
ဆရာေကာင္းေတြ တပည့္ေကာင္းငတ္တယ္
တပည့္ေတြ စည္းကမ္းငတ္တယ္
စည္းကမ္းကလည္း စည္းကမ္းငတ္ေနတယ္။

ကားေတြ လမ္းငတ္တယ္
လမ္းေတြက ကတၱရာ ကြန္ဂရစ္ငတ္တယ္။

မီးတိုင္ေတြ မီးငတ္တယ္
မီးကလည္း မီးေရာင္ငတ္ေနတယ္။

သတင္းသမားက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ငတ္တယ္။

သတင္းစာေတြ သတင္းေကာင္း ငတ္တယ္။
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ရဟန္းငတ္တယ္
ရဟန္းေတြ ၀တ္နည္းေတာ္ငယ္တယ္။

ေဆးရံုေတြ ဆရာဝန္ငတ္တယ္
ဆရာဝန္ေတြက ေဆးငတ္တယ္။

ေစ်းသည္က ေစ်းဝယ္ငတ္တယ္
ေစ်းဝယ္ကလည္း ပိုက္ဆံငတ္ေနတယ္။

ထန္းေတာေတြ ထန္းတက္သမား ငတ္တယ္
ထန္းတက္သမားက အိမ္ဝိုင္းငတ္တယ္
အိမ္ဝိုင္းေတြကလည္း အိမ္ရွင္ငတ္ေနတယ္။

ရြာေတြက ရြာသူရြာသားေတြ ငတ္တယ္
ရြာသူရြာသားေတြက ရြာဟင္းရြာထမင္း ငတ္တယ္။

မိဘေတြက သားသမီးငတ္တယ္
သားသမီးေတြကလည္း မိဘငတ္တယ္။

ကေလးေလးေတြ ေမတၱာငတ္တယ္
ေမတၱာကလည္း ေမတၱာငတ္ေနတယ္။

ကရင္ရြာေတြ
ကရင္စာ ငတ္တယ္
ကရင္စကား ငတ္တယ္
ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ငတ္တယ္
ဖားစည္ ငတ္တယ္
ဒံုးယိမ္း ငတ္တယ္
သင္တိုင္း ငတ္တယ္
ၿခံဥယ်ာဥ္ ငတ္တယ္
ေတာင္ယာ ငတ္တယ္
ေတာင္ယာငတ္ေတာ့ ထမင္းလည္း ငတ္တယ္။

ငတ္တယ္ …
ငတ္တယ္ ….
ငတ္တယ္ …
ငတ္တယ္…
ငတ္တယ္..
ရင္ေတြပူတယ္ ေရေတြငတ္တယ္
ရင္ေတြပူတယ္ ေရေတြငတ္တယ္
ရင္ေတြပူတယ္ ေရေတြငတ္တယ္
ေသာက္ေရအိုးေလးကလည္း ေသာက္ေရငတ္ေနတယ္။
-
ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ
(ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈)

Comments