ေ အာ င္ ေ ဝ း ● ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၂ ၁ )


ေ အာ င္ ေ ဝ း ● ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၂ ၁ )
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူ႔နီတိ။

အမုန္း၏ အစကား ... ေသျခင္း
အခ်စ္၏ အစကား ... ေနျခင္း။

အမုန္းနဲ႔စရင္ စစ္ျဖစ္တယ္
အခ်စ္နဲ႔စရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္။

အမုန္းနဲ႔ စမလား
အခ်စ္နဲ႔ စမလား။

အမုန္းက လမ္းေပ်ာက္တဲ့ၿမိဳင္
အခ်စ္က လွမ္းကိုင္မယ့္ပန္းတိုင္။

အမုန္းနဲ႔ ေတြးေခၚရင္ စစ္
အခ်စ္နဲ႔ ေတြးေခၚရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။

အမုန္းကို ေႂကြးေၾကာ္မလား
အခ်စ္ကို ေႂကြးေၾကာ္မလား။

အမုန္းက ေမွာင္တယ္
အခ်စ္က လင္းတယ္။

ေမွာင္ေသာလမ္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိ
လင္းေသာလမ္းမွာ စစ္မရွိ။

အမုန္းစဲရင္ စစ္စဲမယ္
အခ်စ္စဲရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစဲမယ္။

အမုန္းေတြ စဲေစ
အခ်စ္ေတြ မစဲေစနဲ႔။

အမုန္းေတြကို မုန္းပါ
အခ်စ္ေတြကို ခ်စ္ပါ။

ဥပမာ- စစ္ကို မုန္းပါ
ဥပမာ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ပါ။

စစ္ဟာ အမုန္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အခ်စ္။

အမုန္းေတြကို မခ်စ္ပါနဲ႔
အခ်စ္ေတြကို မမုန္းပါနဲ႔။

ဥပမာ- စစ္ကို မခ်စ္ပါနဲ႔
ဥပမာ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မမုန္းပါနဲ႔။

မုန္းလွ်င္ စစ္
ခ်စ္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။

မယ္တို႔ ေမာင္တို႔ - စစ္မဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔
ေမာင္တို႔ မယ္တို႔ - အခ်စ္ဖြဲ႕ စိမ္းလန္းစို႔။

"စစ္ကို မလိုပါ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ေပးၾကပါ
စစ္ဆိုသည္မွာ အႏုတ္လကၡဏာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ အေပါင္းလကၡဏာ" (ျမတ္ေလး)

ေ အ ာ င္ ေ ဝ း
ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈။

Comments