ႏိုင္ဝင္းသီ - သန္ လ်င္

KT#
 သန္ လ်င္
ႏိုင္ဝင္းသီ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈

( တစ္ )

ၾကည့္ေတာ့သာ လက္ တစ္ ဝါးစာရိွတဲ့ၿမိဳ႕
ျမစ္ ကူးတံတားက သုံးစင္ းနဲ႔
ေျပာ ေတာ့သာ ေက်းလက္ ဆန္ တယ္ တဲ့
ဘီယာဆုိင္ ေတြဆိုတာ မ်ားမွမ်ား
ဘဏ္ တိုက္ ေတြဆိုတာ ဒဂၤါးသံ တခြၽင္ ခြၽင္ နဲ႔
ေအတီအမ္ ကဒ္ သံ တဖ်တ္ ဖ်တ္ နဲ႔
ဆိုင္ ကယ္ က ေတာ့ ေပါသလားမ ေမးနဲ႔ကိုယ္ ့လူ
အိမ္ ထဲထိုင္ ေနတဲ့ ခင္ ဗ်ား ေဘး ေတာင္
ဗ်ီးခနဲ ျဖတ္ ေမာင္ းသြားလိမ့္မယ္ ။

သန္ လ်င္ ေျမတစ္ စ ေလာင္ း ေငြတစ္ ေသာင္ းတဲ့
အတိတ္ လိုလို တ ေဘာင္ လိုလိုစကား
တယ္ ဟုတ္ ပါလားကိုယ္ ့လူ သြားမလုပ္ နဲ႔
အဲဒါ ေ႐ႊတစ္ က်ပ္ သား တစ္ ရာတစ္ ရာ့ငါးဆယ္
ေခတ္ က စကား
ေျမကြက္ ေတြကို ခုထိုင္ ထားတဲ့ ေကာင္ ဟာ
အခုခ်ိန္ မွာမွာ သူႂကြယ္ ။

သခင္ စိုးဟာ ဒီ ေနရာ ေလးမွာ တေယာထိုး
တတ္ တာ ေပါ့
သူ အၿမဲမီွထိုင္ တဲ့ အုတ္ တိုင္ ေလးဟာ
ခ်ဳိင့္ ေတာင္ ေနတယ္
ဇာတ္ ရုံလမ္ းထဲက ငါတို႔ရဲ႕အဘြား ေလး
ငါတို႔ကုိ ေျပာျပ ေတာ့
မ်က္ လုံး ေလး ေတြ ကလယ္ ကလယ္
သမိုင္ းဟာ ႏူးညံ့ခဲ့သားပဲ။

ေဟ့ တညင္ သား ေတြ
လြတ္ လပ္ ေရးထက္ အ ေရးႀကီးတာ ဘာရိွလဲ
ေသာက္ ေရးမပါတဲ့စကား ေတြကို အခုရပ္ စမ္ း
သဲပုံ ေစတီ ေဘးက ကြင္ းမွာ
ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္ း ေဒါ ေတြကန္ ေန ေတာ့
ငါတို႔သန္ လ်င္ သား ေတြဟာ
မီးကို ေရ နဲ႔ ေလာင္ းခ်လိုက္ သလို
ရဲခကနဲ ထိပ္ စည္ းၿငိမ္
သန္ လ်င္ ဟာ အဲဒီလိုပါဆို
ဒီၾကားထဲ
ဒီဘရစ္ တိုဆိုတဲ့ပင္ လယ္ ဓားျပကလည္ း
ဓမၼ ေစတီ ေခါင္ း ေလာင္ းႀကီးကို
သန္ လ်င္ ကို ဆြဲခ်လာ ခဲ့ ေသးတာ ေပါ့။
မ ေအာင္ ျမင္ ေပလို႔ ေပါ့ကြာ။

( နွစ္ )

သန္ လ်င္ မွာ ဘာထြက္ သလဲ ေမးခဲ့ရင္
ခႏၶာငါးပါး ရုပ္ နာမ္ နွစ္ ျဖာ
သံသရာသြားမလား အဟုတ္ မွန္ စြာ
မိုးညႇင္ းဆရာ ေတာ္ ဘုရားထြက္ ခဲ့တယ္
သာသနာကို ေနလိုလလို လင္ း ေစတဲ့
သ ေျပကန္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ထြက္ ခဲ့တယ္
ၿပီး
ည ေမႊးပန္ းထြက္ ခဲ့တယ္
စံ ေ႐ႊျမင္ ့ ထြက္ ခဲ့တယ္
သူငယ္ ခ်င္ းလို႔ပဲ ဆက္ ၍ ေခၚမည္ ခိုင္ ထြက္ ခဲ့တယ္
 
တက္ တိုးထြက္ ခဲ့တယ္
ျမင္ ့ျမင္ ့ခင္ ထြက္ ခဲ့တယ္
ကာတြန္ းသန္ းႂကြယ္ ထြက္ ခဲ့တယ္
စက္ ဆုပ္ ႐ြံရွာစရာ ေလာက္ ေကာင္ တခ်ဳိ႕နဲ႔
ကိုယ္ ့အၿမီး ကိုယ္ ျပန္ မ်ဳိတဲ့
ေႁမြ တခ်ိဳ႕လည္ း ထြက္ ခဲ့တယ္
ေျမႀကီး ကိုစားၿပီး ေဖာင္ းကားဝဖီး ေနတဲ့
ေျမႂကြက္ ေတြလည္ း ထြက္ ခဲ့တယ္
လူမသိ သူမသိ
အ ညၾတသူရဲ ေကာင္ းတခ်ဳိ႕လည္ း
ထြက္ ခဲ့တာ ေပါ့ကြာ
အႏုပညာနဲ႔  ပတ္ သက္ လာရင္ ေတာ့
သန္ လ်င္ ဟာ
ဘယ္ ေတာ့မွ အၫြန္ ႔မက်ဳိးတဲ့ မီး ေတာက္
ေလာင္ ခ်င္ တိုင္ း ေလာင္ လာခဲ့တဲ့ မီးပန္ း။

( သုံး )

က်ိဳက္ ေခါက္ မွာ ဘယ္ သူရိွသလဲ ေမးလာရင္
နတ္ ရွင္ ေနာင္ ရွိ ေနတယ္ ငါ ေျပာမယ္
ပ ေဒသရာဇာ ရိွ ေနတယ္ ငါ ေျပာမယ္
" က်ိဳက္ ေခါက္ " လို႔ ဆိုလိုက္ တာနဲ႔
ခ်စ္ ျခင္ း ေမတၱာမွာ တစ္ ခန္ းရပ္
အလြမ္ းဇာတ္
ရွင္ ေမြ႕ႏြန္ းနဲ႔ မင္ းနႏၵာတို႔ရဲ႕
မဆုံစည္ းခဲ့ ေလ ေသာ အခ်စ္
ၿပီး
ေစတီ ေျခ ေတာ္ ရင္ းက
မင္ းနႏၵာ အလြမ္ းကန္
ၿပီး
တိုက္ ႀကီးကုန္ းထိပ္ ေတာင္ ေစာင္ း ေလး ေပၚမွာ
ေမြ႔ႏြန္ းရဲ႕အလြမ္ း ေတြနဲ႔ တည္ ထားခဲ့တဲ့
ေမွ်ာ္ ေတာ ္ ေယာင္ လြမ္ း ေစတီ ။

ေမွာင္ ေန ေပမယ့္ ငါျမင္ ေနရတယ္ မူမူ
လြမ္ း ေစတီ ေလးကို ၾကည္ ့ ေငးရုံနဲ႔တင္
စိန္ ပန္ းပြင္ ့ ေတြ ျပန္ ႔ႀကဲ ေနတဲ့ ၿမိဳ႕က ေလးဟာ
မိုးစက္ ဖြဲဖြဲမႈန္ မႈန္ ေအာက္ မွာ
လြမ္ းစရာ ေကာင္ းသြားခဲ့ၿပီ။

( ေလး )

မဏိဒီပကြၽန္ း ၊သန္ လ်င္ ၊ တညင္ ၊ စံကား၊ ေက်ာက္ ဖ်ာ၊ သီဟဒီပ၊ ဆီရီယမ္ (Syriam)
သမိုင္ း ေၾကာင္ းရွည္ လ်ားခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕က ေလးဟာ
အမည္ နာမ ေတြလည္ း မ်ားမွမ်ား
ဘယ္ လိုပဲ ေခၚ ေခၚ
ငါတို႔ဟာ သန္ လ်င္ သား ေတြပါကြာ
ဘယ္ လို ေခတ္ မ်ိဳးလာလာ
ေခတ္ ႀကီးကို ေခါင္ းနဲ႔ဝင္ တိုက္ ရဲတဲ့
ဘာမထီ သန္ လ်င္ သား ေတြ ေပါ့
ေျပာမယ္ ဆိုရင္ ေပါ့ကြာ
ရာဇဝင္ မွာ
ငါတို႔သန္ လ်င္ ဟာ ကြၽန္ သက္ အရွည္ လ်ားဆုံး
သမိုင္ းမွာ ပထမဦးဆုံး ကိုလိုနီျဖစ္ ခဲ့တာဟာ
ငါတို႔ရဲ႕သန္ လ်င္
အဲဒီသန္ လ်င္ ဟာ
၁၅ ရာစု နွစ္ ေလာက္ ကတည္ းက
အာရွနဲ႔ ပင္ လယ္ နီကို ဆက္ သြယ္ ေပးထားတဲ့
ဆိပ္ ကမ္ းၿမိဳ႕။

အဒီ ေနာက္ ပိုင္ း
ျပင္ သစ္ ဟာလည္ း အဂၤလိပ္ နဲ႔အၿပိဳင္
သ ေဘၤာ ေတြတည္ ေဆာက္
ေစ်းကြက္ ထဲ ခ် ေရာင္ းၿပီး
သူ႔ကိုယ္ သူ တစ္ ထစ္ ခ်င္ း ဆြဲတင္ ခဲ့တာ ေပါ့။

ဗ်ဴဟာအရဆိုရင္
ျခ ေသၤ့ပုံပန္ းသ႑ာန္ ရိွတဲ့
ငါတို႔ရဲ႕သန္ လ်င္ ဟာ
ပင္ လယ္ ကို ခါးလွန္ ခ်ဳိးလို႔ရတဲ့ၿမိဳ႕။

အဲဒီ ေလာက္ ခမ္ းနားခဲ့တဲ့ ဆိပ္ ကမ္ းၿမိဳ႕ဟာ
ေခတ္ ေတြ စနစ္ ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေအာက္ မွာ
အ ေမ့ ေလ်ာ့ခံ ဘဝနဲ႔
အပစ္ ပယ္ ခံဘဝနဲ႔
အ ေမွာင္ ထဲမွာ ၿငိမ္ သက္ လာခဲ့ ရ ေပါ့။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ
ရာဇဝင္ ထဲမွာ ေတာက္ ပခဲ့တဲ့ သန္ လ်င္ ဟာ
ေသြးဆုံး ေနတဲ့ ျမစ္ တစ္ စင္ းလို
တျဖည္ းျဖည္ း ပိန္ လွီ ေျခာက္ ကပ္ လာၿပီး
ျဖဴဖတ္ ျဖဴ ေရာ္ ျဖစ္
အသက္ ဇီဝဓာတ္ ကို  ခပ္ မ်ွင္ းမ်ွင္ းရွဴ
ဘယ္ သူကမွလည္ း သူ႔ကို လာမထူနိုင္ ဘူး။

ေအး ေလ
အရူးအနွမ္ း ေတြဆိုတာ
ေဗာ္ လ္ တဲယားမွ မဟုတ္ တာကြာ
ဘာပဲ ေျပာ ေျပာပါကြာ
ငါတို႔ရဲ႕ဘိုးဘြား ေတြဟာ
က်ဴး ေက်ာ္ သူမွန္ သမ်ွကို
ေခတ္ အဆက္ ဆက္ တိုက္ ခဲ့ၾကပါတယ္
သမိုင္ းမွာ သူရဲ ေဘာ မ ေၾကာင္ ခဲ့ပါဘူး
သန္ လ်င္ ေျမကို တူးဆြၾကည္ ့ရင္
သစၥာတရားမ်ားနဲ႔ မာ ေက်ာဝင္ းပ ေနတဲ့
ငါတို႔ဘိုးဘြား ေတြရဲ႕အရိုး ဟာ
" ဟိတ္ " ဆိုတဲ့ အသံႀကီးနဲ႔ ေအာ္ ၿပီး
တစ္ ေခ်ာင္ းၿပီးတစ္ ေခ်ာင္ း    ခုန္ ထြက္ လာလိမ္ ့မယ္။

ငါတို႔ဟာ
သန္ လ်င္ သားကြ
မာ ေက်ာျပတ္ ေတာက္ တဲ့အသံႀကီးနဲ႔
ျမည္ ဟိန္ းျပလိမ္ ့မယ္ ။

မဟုတ္ မတရား လုပ္ ထားတဲ့ လူ႔အႏၶ ေတြ ေရ
အရိုး ေတြ သံၿပိဳင္ မတြန္ ခင္ မွာ
အဲဒီအရုိး ေတြ ခင္ ဗ်ားတို႔ ေခါင္ းကို  ရိုက္ မခြဲခင္ မွာ
ေျပးဖို႔သာ ႀကံထား ၾက ေပ ေတာ့။

( ငါး )

အဲဒီလို
ေလာဘ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ နည္ းပါးခဲ့တဲ့
ငါတို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ က ေလးဟာ
ရိုးသားျဖဴစင္ ရုံတင္ ဘယ္ ကလိမ္ ့မလဲ
ညဦးပိုင္ း ေရာက္ တာနဲ႔
လမ္ း ေဘး ဂစ္ တာဝိုင္ း ေလး ေတြဆီက
သဲ့သဲ့ဖြဖြ ဂီတာသံ ဟာ
ညဥ္ ့နက္ တဲ့အထိ လြင္ ့လြင္ ့ ေမ်ာ ေမ်ာ။

ဝါ  စိမ္ း  နီ  ျပာ ၾကယ္ ပြင္ ့ ေလး ေတြဟာ
ငါတို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ ေလး ေပၚမွာ
ကလို႔ ... ခုန္ လို႔
နီညိဳ ေရာင္ မ ေဟာ္ ဂနီ႐ြက္ ေတြဟာ
တစ္ ႐ြက္ ၿပီးတစ္ ႐ြက္
ဝဲလု႔ိ ... ေႂကြလို႔
ည ေမႊးပန္ းရနံ႔ဟာ
အိပ္ ေမာက် ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ ေလးထဲမွာ
ေျပးလို႔ ... လႊားလို႔
ၿမိဳ႕ က ေလးထဲက ဘာသာႀကီး ေလးရပ္ ဟာ
တစ္ ခုအ ေပၚတစ္ ခု ေလးနက္ ခ်စ္ ခင္ လို႔
တစ္ ဖက္ နဲ႔တစ္ ဖက္ အျပန္ အလွန္ ယိုင္ းပင္ းလို႔
တစ္ ဦးနဲ႔တစ္ ဦး ေႏြး ေထြး ေစာင္ ့ ေရွာက္ လို႔
ဘယ္ ေလာက္ ခ်စ္ စရာ ေကာင္ းတဲ့  ၿမိဳ႕ က ေလး လဲလို႔။

( ေျခာက္ )

နတ္ရွင္ေနာင္ဟာ
အဖြဲ႔အေနွာင္တခုထဲမွာ
မလူးသာမလြန္႔သာ
ပိတ္မိနာက်င္ခဲ့ဖူးတယ္
ေၾကကြဲဖြယ္ေအာ္သံတစ္ခုဟာ
ေသြးစက္ေတြေအာက္မွာ
တဆတ္ဆတ္ တုန္ရီ ေနဆဲေပါ့။

သြားစမ္းပါကြာ
သမိုင္းဆိုတာမ်ဳိးဟာ
စစ္နိုင္တဲ့ ဘုရင္တစ္ပါးက
စစ္ရွဴံးသူ ဧကရာဇ္တစ္ေယာက္အေပၚ
ေရးခ်င္သလို ေရးျခစ္ထားတဲ့
အေရးအသားတစ္မ်ဳိးပါကြာ
ဘယ္တုန္းကမွ
အမွန္တရားနဲ႔ မနီးစပ္ခဲ့ပါဘူး
ငါကေတာ့
"ဇီမာလမ္းဆုံ" ကို ႀကိဳက္ခဲ့သလို
" ေပၚေႏြလလွ်င္ " ကိုလည္း ခိုက္ခဲ့တာပဲ
"ေဘာင္းဘီဝတ္မိုးတိမ္ " ကို ၿငိခဲ့သလို
"ဆြတ္ပ်ံံ႕ဖြယ္ေအာင္ " ကိုလည္း အစြဲအလမ္း
ႀကီးခဲ့တာပဲ
သူ႔ရဲ႕အေရးအသားတခ်ဳိ႕ဟာ
ငါတို႔လူငယ္ ဘဝရဲ႕အ ေရျပား ေပၚက
တက္တူးတခ်ဳိ႕ ေပါ့
အျငင္းပြားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔
နတ္ရွင္ေနာင္ဟာ
က်ိဳက္ေခါက္ေစတီေျခေတာ္ရင္းမွာ
နာက်င္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီ။

ငါသိတာေပါ့
သူဟာ
သံသရာ အဆက္ဆက္
မဟာဓမၼရာဇာကို
ဘယ္ေတာ့မွ အခဲမေၾကဘူးဆိုတာ
ဘာပဲေျပာေျပာ
ငါတို႔ဟာ
ေတာင္ငူဘုရင္ဆီကို
မၾကာခဏ သြားခဲ့ၾကပါတယ္
ငါတု႔ိသြားတတ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ညေနခင္းေတြေပါ့ကြာ
တစ္ခါတစ္ခါဆို
ေမွာင္ရီသမ္းေနခဲ့ၿပီ။

အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးဆိုရင္
က်ဳိက္ေခါက္ေစတီ ဝန္းက်င္ဟာ
တိတ္ဆိတ္ေအးလြင္လို႔
ဆည္းလည္းသံလြင္လြင္နဲ႔ ညေနခင္းဟာ
ဆြတ္ရီလြမ္းေမာစရာ။

အဲဒီ နွစ္ေတြတုန္းက
ငါတို႔ဟာ
ျမိဳ႕ကေလးရဲ႕ လမ္းမေတြေပၚမွာ
ရင္ ေဘာင္တန္းလမ္းေလွ်ာက္
ျမင္ျမင္ကရာကို
ျဖတ္တိုက္သြားရဲတဲ့ မုန္တိုင္းေတြ ေပါ့
အရပ္ ရွစ္ မ်က္ နွာကို
လြင္ ့ခ်င္ တိုင္ းလြင္ ့ ေမ်ာခဲ့တဲ့ မိုးတိမ္ ေတြ ေပါ့
ခုခ်ိန္မွာေတာ့
တခ်ဳိ႕မုန္တိုင္းေတြဟာ
အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီ
တခ်ဳိ႕မုန္တိုင္းေတြကေတာ့
ကမ႓ာေျမရဲ႕တစ္ ဖက္အျခမ္းမွာ
တခ်ဳိ႕မုန္တိုင္းေတြက
ကုန္းတြင္းပိုင္းကို
ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ဖို႔ အားယူေနတုန္း။

ဘာပဲ ေျပာ ေျပာပါကြာ
ငါအခ်က္ျပလိုက္တဲ့
သန္ လ်င္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အလံေတာ္ကို
ငါ့သူငယ္ခ်င္း သန္ လ်င္ သား ေတြ
အ ေဝး ေရာက္ ေနတဲ့ ဆယ္ လ္ မြန္ ငါး ေတြ
ေရာက္ရာအရပ္ က
ျမင္ႏိုင္ ၾကားနိုင္ ၾကပါ ေစကြာ
ငါက ေတာ့
၂၁ ရာစုထဲဝင္ လာကာမွ
ေတာင္ ပံ တဖ်တ္ ဖ်တ္ ခတ္ ၿပီး 
ျပာပုံထဲက ရုန္ းထလာတဲ့
Syriam ဖီးနစ္ ငွက္ က ေလးကို
ရာဇဝင္ ထဲက ငါ့ရဲ႕ၿမိဳ႕ က ေလး ကို
အျမင္ ့တစ္ ေနရာ ေဖာက္ ထြက္ မပ်ံသန္ းခင္
" ခ်စ္ ေသာ သန္ လ်င္ ၿမိဳ႕က ေလး ေရ"  လို႔
ခ်စ္ သူမ်ားရဲ႕ကိုယ္ စား
ခ်စ္ ခင္ စြာ နႈတ္ ခြန္ းဆက္ သလိုက္ ပါရဲ႕  ......။   
          
       
ႏိုင္    ဝင္ း   သီ
၁၇ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈
ေအာက္ ေျခမွတ္ စု ....... 
ညေမႊးပန္း .......သန္လ်င္ၿမိဳ႕သား ကိုေအာင္ထြန္းေရးဖြဲ႔သြားခဲ့ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္။
သူငယ္ခ်င္းလို႔ပဲဆက္၍ေခၚမည္ခိုင္ ...ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္ေရးခဲ့ေသာလုံးခ်င္းဝတၳဳ
အမည္ ။
ျမင့္ျမင့္ခင္ .....   ရုပ္ရွင္မင္းသမီးအကယ္ဒမီ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ။
တက္တိုး ..... စာေပပညာရွင္ စာေရးဆရာႀကီးဦးတက္တိုး။
စံ ေရႊျမင့္ ...ကာတြန္းျမင့္သိန္း၏ ထင္ရွားေသာကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ ။
ကာတြန္းသန္းႂကြယ္ ...ျမားနတ္ေမာင္ ၊ ဘုတ္ဆုံ၊ မာတလိ၊ အဂၤါၿဂိဳလ္ ၊ ပါေမာကၡႀကီး ဦးတာတီးႏွင့္
အျခားအျခားေသာ ဇာတ္ေကာင္ ဇာတ္ရုပ္မ်ားစြာကို ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ကာတြန္းပညာရွင္ႀကီး။

Comments