ဇင္လင္း ● အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူေပးၾကေစလိုသည္

ဇင္လင္း  ● အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူေပးၾကေစလိုသည္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂ဝ၁၈

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအေျခအေနသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုအားလုံး “တႏုိင္ငံ လုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)”  ကို လက္ခံကာ၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ လာေရးအေပၚ မူတည္ေနသည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုအားလုံး NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္ခံကာ၊  ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအေက်ာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား တြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ေနသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲစင္ျမင့္ကို အသုံးခ်၍ မိမိတုိ႔တိုင္းရင္းသား အခြင့္ အေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးရယူၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားသည္။ NCA သည္ လမ္းဆုံး မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ NCA မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတံခါးကို ဖြင့္လွစ္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ မပါဝင္ဘဲ တဖြဲ႕မွ် က်န္ခဲ့လွ်င္ပင္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိႈးေဆာ္ဖူးသည္။

တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုအစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၈ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔က NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား (EAOs) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေစမည့္ အလား အလာေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို EAOs အဖဲြ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရပိုင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္းတုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တတိယညီလာခံ၏ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္မထုိးေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္သည့္ "ဝ" အဖဲြ႔၊ ေကအုိင္ေအ၊ ကိုးကန္႔၊ မုိင္းလား၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္တုိ႔မွ  အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္ကို သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

၎အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုံျခံဳေရးက႑ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားရရွိဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၆ ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ေသာ  ညီလာခံ အ စည္းအေဝးအၿပီးတြင္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတက႑မ်ားမွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ညီ လာခံေနာက္္ဆံုးေန႔၌ ျပည္ေထာင္စုသေဘာစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း ၂ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ရွိထားခဲ့သည္။ တတိယညီလာခံ၌ ၁၄ ခ်က္ သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ၅၁ ခ်က္ ရရွိထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအေက်ာ့တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာနဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လုံျခံဳေရးဟူ၍ က႑ငါးရပ္ရွိေသာ္လည္း လုံျခံဳေရးက႑ကို ေဆြးေႏြး ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ EAOs အဖြဲ႕ မ်ား အၾကား တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိစၥအပါအဝင္ လုံျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ေျပလည္မႈမရရွိေသးသျဖင့္ ေဆြးေႏြး ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီးျပတ္ေသးေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ‘လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုပြဲ’ တြင္လည္း ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ မ်ားကိုစုစည္း၍ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ‘DDR/SSR’ ေခၚ ‘လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး/တပ္ဖ်က္ သိမ္းေရး’ ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ‘ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား’ ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္ အလြတ္သေဘာထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာေၾကာင္း RFA သတင္းက ေဖၚျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမဦးဆုံး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာ ‘မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး’ ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲျခင္းျဖစ္သည္။၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ား၏ ၄ ရက္ၾကာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို က်င္းပခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕ (Mai Ja Yang Muklum) တြင္ ဇူလိုင္ ၂၆-၂၉ တြင္ က်င္းပမည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလုံး၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ EAOs ၂၁ ဖဲြ႕ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၂၆ မွ ၂၉ ေလးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး၏ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔  EAOs အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႕ (UNA)၊ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) တုိ႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာနမ္ဘီးယား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ မစၥတာ ဆြန္ေကာက္ရွန္ (Mr.Sun Guoxiang) တုိ႔လည္း တက္ ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႕ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (WLB)၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳ Pyidaungsu Institute(PI) တို႔လည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး အခင္းအက်င္း မွာ အလြန္အားရေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ေကအိုင္အို ဒုဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ရာ၌  မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးႀကီးမွ အားလံုး သေဘာတူလက္ခံႏိုင္မည့္ ‘ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ား’ ခ်မွတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ယခု မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႕  လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ဆိုသည္ကိုလည္း အားလံုးဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး ေစလိုေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ေကအိုင္အို ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ခဲြျခားမ ေနပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုစည္းအေျဖရွာရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“အပစ္ရပ္၊ အပစ္မရပ္အဖြဲ႔ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ မရွိသင့္ပါဘူး။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ တေလွ်ာက္ အဖြဲ႔အစည္းတခုနဲ႔တခုအၾကား၊ လူမ်ိဳးတခုနဲ႔တခုအၾကား သံသယနဲ႔ အမုန္းတရားေတြ ပြားမ်ားေစၿပီး ယံုၾကည္မႈ နဲ႔ စုစည္းညီညႊတ္မႈကို က်ဆင္းေစမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္လိုပါတယ္။” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုင္ဂ်ာယန္ ဒုတိယေန႕အစည္းအေဝးတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္မည့္ အျမင္သေဘာထားမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာ (UNFC) က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ခြဲထြက္မယ္ဆိုတဲ႔ဟာကေတာ့ ဘယ္သူမွမေျပာဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ပဲေနာ္။ အဲဒီလိုမွမတည္ေဆာက္ရင္ လက္ရွိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အရေပါ့ေနာ္ ဗမာေတြကႀကီးပဲ ႀကီးစိုးၿပီးမွ လႊမ္းမိုးၿပီးမွ အားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးကေတာ့ ဘယ္တိုင္းရင္းသား ေတြ မွ လက္မခံႏိုင္ၾကဘူး။” ဟု ႏိုင္ဟံသာက ဗီြအိုေအသတင္းသို႔ ထိုစဥ္က ေျပာခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ ၾကန္႕ၾကာတစ္ဆို႕မႈကို အေျဖရွာရန္ ၂ဝ၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၁၅/၁၆ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေရႊစံအိမ္ ဟိုတယ္၌ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအပါအဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ တိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအ ေန၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔၏ အခန္းက႑စသည္တုိ႔ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ဒုတိယဥကၠ႒ နိုင္ဟံသာအား ဟသၤာ မီဒီယာက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ခြဲထြက္ခြင့္ရွိတယ္။ မရွိဘူး ဘာမွေျပာမေနနဲ႔ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြအတိုင္း ဆက္ထားလိုက္ ေဆြးေႏြးမေနနဲ႔။ တဖက္က ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ပူးေပါင္းေရးပဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခုက ဟိုတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ေျပာခဲ့တယ္ ဗ်။ ခြဲမထြက္ေအာင္ ဗမာေတြဘက္ကလည္း ႀကိဳးပမ္းရမယ့္အပိုင္းေတြ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲလိုမူအရ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အဆင္ေျပေအာင္ ခြဲမထြက္ခ်င္ေအာင္ ခြဲမထြက္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ တာဝန္ ရွိတယ္။ ဘယ္သူက ခြဲထြက္မလဲ။ ခြဲထြက္ရင္ ဘာအက်ဳိးရွိလဲ အဲလိုအေနအထားမ်ိဳးေတြ တြက္ၾကည့္ရမယ္ေလ။”

“တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ NCA ထိုးမွပဲ ပါဝင္ခြင့္ရွိမယ္ေျပာတယ္။ တုိ႔ဘက္ကလည္း ေတာင္းဆိုေနတယ္။ NCA ထိုးတာ မထိုးတာ အပထား။ က်န္အဖြဲ႕ေတြအားလံုး မပါရင္ တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ပါဝင္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ ေပးရမယ္။ တုိ႔ကေတာ့ အဲလို ရပ္တည္ေနတာေပါ့။” ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစုိးရက အားလုံးပါဝင္ႏုိင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးထား သျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ NLD အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တရုတ္အစုိးရ အာေဘာ္ Global Times သတင္းစာ၌  ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေန ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား အက်ပ္ကိုင္ ဖိအားေပးမည့္အစား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈရ ရွိလာေရးအတြက္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ အေျခအေနတရပ္ စီစဥ္ခ်မွတ္ ေပးသင့္သည္ဟု ၎သတင္းစာက ေထာက္ျပဖူးသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေျခအေန တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း လက္ေတြ႕မက်သည့္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္သင့္ သည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရအာေဘာ္ Global Times သတင္းစာက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဒသႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊  ျပည္မလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အကိ်ဳးရွိသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း စသျဖင့္ တ႐ုတ္္အစုိးရအာေဘာ္ Global Times သတင္းစာက ေဝဖန္ေရးသားခဲ့ဖူးသည္ကို ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တရားဝင္ NCA ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ တင္းက်ပ္လြန္းေသာ ႀကိဳ တင္စည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမထားဘဲ၊ ေျဖေလ်ာ့ေပးေစခ်င္သည္။ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိေရးအတြက္  ဘက္အသီး သီးက ရန္လိုေသာသေဘာအျပဳအမူမ်ားကို ခဝါခ်ေစလိုသည္။ လက္ရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာမိသည္မွာ EAOs တုိ႔ဘက္က အလြတ္သေဘာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ  ေဆြးေႏြးလိုသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ EAOs တုိ႔ဘက္က အခ်ဳပ္အေႏွာင္သဖြယ္ မူ ေဘာင္အတြင္းမွထြက္၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလိုပုံရသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑၌ရွိေနေသာေၾကာင့္  တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က ဖိအားေပးမႈ မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖေလ်ာ့ေပးေစရန္ ညိႇႏိႈင္းေပးသင့္သည္။ Decision Making Role ၌ ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ႏိုင္ၾကမွသာ အမ်ဳိးသားျပန္သင့္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလား အလာေကာင္မည္ျဖစ္သည္။ တရားေသမူဝါဒ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္း မ်ားကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းထက္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကျခင္း အားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔လိုလားေသာ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ရယူေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

 ၃ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂ဝ၁၈ (တနလၤာေန႔) ထုတ္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါး။

Comments