Myanmar Now ● ၂၀၀၈ ေျခဥ အတုအေယာင္ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ငရဲျပည္တိုင္တည္ျပီး မေကြးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

Myanmar Now ● ၂၀၀၈ ေျခဥ အတုအေယာင္ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ငရဲျပည္တိုင္တည္ျပီး မေကြးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ကေရးဆြဲျပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့ ေသာ ၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အတုအေယာင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာၾကားလိုုက္ျပီး၊ ၄င္း၏ေျပာဆိုုခ်က္မွားသည္ဆိုပါက ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ အပါယ္ငရဲတြင္ က်ေရာက္ပါေစဟု က်ိန္ဆိုုလိုုက္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဆန္း လူေပါင္းသိန္းခ်ီေသဆံုုးေစခဲ့ေသာ နာဂစ္မုုန္တိုုင္းၾကီးက်ေရာက္ျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း စစ္အစိုုးရကက်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္လံုုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာလူေပါင္း ၂၂ သန္းေက်ာ္အနက္ ၉၉.၇ ရာခိုင္ႏွႈန္းသည္မဲေပးခဲ့ၾကျပီး၊ ၉၂.၄ ရာခိုုင္ႏွႈန္းသည္ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ႏိုုင္ငံပိုုင္မီဒီယာမ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။

“အဲဒီကိန္းဂဏန္းသည္အမွန္အကန္ ကိန္းဂဏန္းမဟုတ္ပါဘူးလိုု႔ ဖိႏွိပ္ဆဲကာလ ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ေတြမွာေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ တကယ္လို႔သာ အမွန္အကန္ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ပါရက္နဲ႔ အမွန္အကန္ကိန္းဂဏန္းမျဖစ္ပါဘူးလိုု႔ လိမ္ညာေျပာရင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကိုုယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရင္းနဲ႔ေနရျပီးေတာ့၊ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ အပါယ္ငရဲကမတတ္ဘဲနဲ႔ မဂ္နဲ႔ဖိုလ္နဲ႔ေ၀းရပါေစ” လိုု႔က်ိန္ဆိုုပါေၾကာင္း မဇၥိဳမသတင္းဌာနနွင့္ျပဳလုုပ္ေသာ ရုုပ္သံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုုတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုုလိုုက္သည္။

တိုုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖိုု႔အတြက္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လူမ်ားစုျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေရပက္မ၀င္သည့္စည္းလံုးမွႈရွိရန္လိုုေၾကာင္း၊ သိုု႔ေသာ္ ထိုသိုု႔ျဖစ္ရန္အတြက္ လက္ရွိဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ႏိုုင္မွသာျဖစ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မဇၥိဳမသတင္းဌာနက ၄င္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ လႊင့္ထုုတ္ခဲ့ေသာ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာဆိုုထားသည္။

လက္ရွိဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းနွင့္ျပည္နယ္ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီး တြင္ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွ်၀င္စရာမလိုဘဲ အလိုုအေလ်ာက္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုုိင္ႏွႈန္းရယူခြင့္ရွိျပီး၊ ထုုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရဲတပ္ဖြဲ.၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ အေထြအေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတိုု႔ပါရွိေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနတိုု႔၏ ၀န္ၾကီးမ်ားကိုု ၄င္းစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။

တိုုင္းတစ္ပါးသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူသည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိဟူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေစခဲ့ေသာ ဖြဲ.စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅၉ (စ) ကဲ့သိုု႔ေသာ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု ျပင္လိုုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၏ ၇၅ ရာခုုိင္ႏွႈန္းေက်ာ္မွသာ ဖြဲ.စည္းပံုျပင္ေရး လူထုုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

သိုု႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခိုုင္ႏွႈန္းကိုုထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖြဲ.စည္းပံုုျပင္လိုုလွ်င္ ျပည္သူအားလံုုးကေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုုးက ေထာက္ခံပင္လွ်င္မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမွႈရရွိရမည္ျဖစ္သည္။

စကားေျပာလွွ်င္ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းေျပာဆိုုတတ္သည့္ ေဒါက္တာေအာင္မိုုးညိုသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုုင္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ.အစည္းမ်ားက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္မလိုုလားေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးမရမွ ထိုုအဖြဲ.မ်ားက တရားမ၀င္ေရႊတူးျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းေမွာင္ခိုထုုတ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုုသည္။

“ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိမွ အလုုပ္ျဖစ္မယ္ဆိုု သူတိုု႔က ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္မွာမဟုုတ္ဘူး” ဟုု စစ္အစိုုးရလက္ ထက္  ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိုက ေျပာဆိုုလိုက္ သည္။

မေကြးတိုုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မဇၥိဳမအင္တာဗ်ဴးကိုု သြားေရာက္ၾကည့္ရွႈရန္ ....
https://www.facebook.com/MizzimaDaily/videos/318412755669087/

Comments