ေမာင္ၾကဴးရင့္ - လြတ္လပ္မ်ိဳးေစ့

Exchangeserverrepair
 လြတ္လပ္မ်ိဳးေစ့
ေမာင္ၾကဴးရင့္
(မိုးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၉

ငါတုိ႔မ်ဳိးေစ့ေတြ
ငါတုိ႔ပ်ဳိးခြင့္ရၿပီလား
ငါတုိ႔ပ်ဳိးပင္ေတြ
ငါတုိ႔စိုိက္ခြင့္ရၿပီလား
ငါတု႔ိပန္းေတြ
ငါတုိ႔ခူးခြင့္ရၿပီလား
ငါတုိ႔ပန္းေတြ
ငါတုိ႔နမ္းခြင့္ရၿပီလား
လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ပန္းေတြ ပန္းေတြ
ေဝတဲ့တေန႔
တေကြ႔ေတာ့ေတြ႔ရဦးမွာပဲ

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၄ .၁ . ၂၀၁၉

Comments