သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၂)


သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၂)

(မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉

ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ အကြဲအႃပဲ

ႁပည္ေထာင္စုႂကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ႃဖိဳးေရး (ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး) ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ႁပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ၌ ၃၁၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ၁၅၉ ဦး၊ တိုင္းေဒသႄကီးႏွင့္ ႁပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၆၁၂ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၇ ဦး အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၁၂ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ခဲ့ရာ အမ်ိဳး သား လႊတ္ေတာ္ေနရာ၌ ၂၅၉ ဦး၊ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၇၇ ဦး၊ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၇ ဦး အပါအဝင္ ေပါင္း ၈၈၂ ဦးအႏိုင္ ရရွိခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က NLD ပါတီသည္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ခြင့္ မရခဲ့ေခ်။

 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီကိုယ္စား သူရဦးေရႊမန္း သည္ ေနႁပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေႁမ ေဇယ်ာသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ႁပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အႁဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ႃပိဳင္ခဲ့ရာ  NLD ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္မႈ မရွိႁခင္းႏွင့္ အံ့ႂသဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ႄကိဳတင္မဲမ်ား ေႂကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အႁဖစ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ႃပီးေနာက္ ႁပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အႁဖစ္ တင္ေႁမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္၌ က်င္းပေသာ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး ပါတီ၏ ပထမအႄကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဥကၠ႒၊ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဒုတိယဥကၠ႒အႁဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၄၄ ဦး ပါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ႂကသည္။

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔သည္ အစိုးရ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ လစီ ႁပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက တာဝန္ကို ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ႂကရသႁဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တာဝန္အႁပင္ ႁပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက တာဝန္ကိုပါ ႁပည္ေထာင္လႊတ္ေတာ္ နာယက ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ႁမင့္ထံမွ လႊဲေႁပာင္းယူ ကာ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ႁပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သူ႔ကို ႁပဳႁပင္ေႁပာင္းလဲ သူဟု ေထာက္ခံသူမ်ားရွိသလို၊ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈအနည္း ငယ္သာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ႁပင္ သူ႔သားမ်ား၏ စီး ပြားေရး လက္ဝါးႄကီးအုပ္မႈကိုလည္း မႏွစ္သက္ႂကေပ။

 ''လႊတ္ေတာ္ႄကီးကို တက္တက္ႂကြႂကြႁဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာလည္း သူရဦးေရႊမန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားမႄကိဳက္တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို အတည္ ႁပဳခဲ့တာကလည္း သူ႔လႊတ္ေတာ္ပါပဲ''ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ား က ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊ မန္းတို႔ႂကား အားႃပိဳင္မႈ စတင္ခဲ့သူမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒႁပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ခ်ိန္ကပင္ ႁဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ မႁပင္ေရးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေႁပာင္မဲေပးစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့မႈေႂကာင့္ ႁပည္သူ႔တပ္ မေတာ္ ပံုရိပ္က်ဆင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အားကိုးရေသာ ဝန္ႄကီးဦးေအာင္ မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းတို႔ကိုလည္း ကယားႁပည္နယ္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ႃပိဳင္ခြင့္ မႁပဳႁခင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းထံ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ စာကို သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ႁပန္လည္ႁဖန္႔ေဝႁခင္း၊ သမၼတအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အားလံုး ေရြးေကာက္ခံအမတ္ ႁဖစ္ေစရန္ ဥပေဒႂကမ္းမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္းႁပင္ဆင္ရန္ ႄကိဳးပမ္းႁခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကလည္းသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ႂကား အကြဲအႃပဲ ႁဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

ဤသို႔ႁဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စုသည္ ဦးေရႊမန္း၏ အဓိကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရင္းအႁမစ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာထားရွိခဲ့ႂကသည္။ ထိုစဥ္အတြင္း ႁပည္ခိုင္ ႃဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာေႂကာင့္ ဦးေရႊမန္းအတြက္ ပါတီအတြင္း၌ ႂသဇာႄကီးမားေသာ မဟာမိတ္တစ္ဦး ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရေလသည္။

တစ္ဖန္ သူ၏အမာခံတစ္ဦး ႁဖစ္ေသာ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းသည္လည္း ႁခစားမႈမ်ားႁဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူႁဖစ္ႃပီး ဖိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးႁခင္း ခံေနရသူႁဖစ္ေသာေႂကာင့္ ဥပဓိ႐ုပ္ သိပ္မေကာင္းလွေပ။

အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ႁမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွစ္ဦးေႁမာက္သမၼတ ႁဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီတြင္းႏွင့္ ႁပည္သူလူထုထဲတြင္ သမၼတအႁဖစ္ ေရပန္းစားခဲ့သူမွာ သူရဦးေရႊမန္းပင္ ႁဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ ႏိုင္ငံေရး မဟာ ဗ်ဴဟာ ေရႊ႕ကြက္အရ ဦးေရႊမန္းကိုဖယ္၍ ဦးသိန္းစိန္ကိုပင္ သမၼတအႁဖစ္ တင္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတတာဝန္ ထမ္းရြက္ေနေသာ္လည္း ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကို လက္မလႊတ္လိုေပ။

အေႁခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၄၊ ၂၃၂ (ဋ)အရ သမၼတသည္ ပါတီႏွင့္မပတ္ သက္ရဟု ဆိုေသာေႂကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီ၏ ယာယီဥကၠ႒ႁဖစ္ေနမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ပါတီအမာခံမ်ားက ဤအခ်က္ ကို ႁပင္ဆင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပါတီထိပ္ ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေႁဖရွာခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ယူထားသည့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ ေသာင္းတို႔က အႁပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေႂကာင့္ ပ်က္ႁပယ္ခဲ့ရသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္ေသာ သေဘာထားတင္းမာသူ အုပ္စုက (ေျပာၾကသည္မွာ)  သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ က်ားေသကို အသက္သြင္းခဲ့သည့္ပမာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုႂကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီကို ႂကားႁဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ခြင့္ ရေစရန္ႏွင့္ ပါတီ ႁပန္လည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ႁခင္း ဥပေဒကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ႁပင္ဆင္ႁပ႒ာန္း ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ႁခင္းနည္းဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ႁပင္ဆင္ ထုတ္ႁပန္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၇ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၆ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႄကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္အပါအဝင္ ၄၅ နယ္အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧႃပီလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပေပးခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေပါင္း ၁၇ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၅၀ ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ၇ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၅၇ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ခဲ့ႂက သည္။ ႂကားႁဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLDပါတီသည္ ၄၄ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ႃပိဳင္ရာ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိသြားသည္။

ဤသို႔ အႁပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိသြားေသာေႂကာင့္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက မေက်မနပ္ႁဖစ္ကာ က်ားေသကို အသက္သြင္း သည္ဟူ၍ ေႁပာဆိုခဲ့ႁခင္း ႁဖစ္သည္။

 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ပြတ္တိုက္မႈ ႁဖစ္ခဲ့သည့္ အႁခားအေႂကာင္းတစ္ခုမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၌ ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးကို လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲႁပစ္တင္၍ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ ႁခင္းပင္ ႁဖစ္သည္။

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၏ မိန္႔ႂကားခ်က္အႁပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ႁဖစ္သည္-

''လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား စြပ္စြဲႁပစ္တင္ႁခင္း (Impeachment) ကိစၥဟာ လြယ္လြယ္နဲ႔မႁပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံဥပေဒမွာ ေရးဆြဲႁပ႒ာန္းထားတာ ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကိုလည္း မိမိအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လိုႁခင္း အလ်ဥ္းမရွိေႂကာင္းလည္း အားလံုးအသိပင္ ႁဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ႁဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေႁခအေန အရပ္ရပ္ေႂကာင့္ ဘယ္လိုမွ လႊဲေရွာင္မရတဲ့အတြက္ ဒီလိုအေႁခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိခဲ့တာကိုလည္း စိတ္ေကာင္းဖြယ္ရာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔ေတြသည္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုး၊ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားဟာ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေႂကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြားေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုႂကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ဆႏၵ၊ သေဘာထား ကိုလည္း မိမိတို႔ အေလးထားရမွာ ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႂကာင့္ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ အခုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စြပ္စြဲႁပစ္တင္ႁခင္း ကိစၥေတြကို မိမိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရ၏ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ား ေကာ္မတီတင္ႁပသလို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေစေရးအတြက္လည္း မိမိနဲ႔အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးက အဆံုးအႁဖတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ လည္းလိုပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမ်ာ မိမိတို႔သတိႄကီးစြာနဲ႔ အမွား အယြင္းကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႕လည္း လိုအပ္တာ ႁဖစ္ပါတယ္။

 ယခု မိမိထံကို လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒လည္းႁဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒လည္း ႁဖစ္တဲ့ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ မူရင္းလက္မွတ္မ်ား ကိုလည္းေပးပို႔ တင္ႁပလာတာ ရွိပါတယ္။ ဒီလက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာအသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ ေခါင္းစဥ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒခံု႐ံုးဥကၠ႒ နဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မ ခြဲငယ္ (၂) ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ ႁပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ႁခင္း၊ ပုဒ္မငယ္ (၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ႁခင္းတို႔ အရ စြပ္စြဲႁပစ္တင္ႁခင္း ႁပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူႂကပါသည္ ဆိုႃပီးေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အေႂကာင္းအရာပဲ ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲႁပစ္တင္တဲ့ ပုဒ္မမ်ားဟာ လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၅) တို႔အရ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ႁခင္း ေတြ႕ရွိရသလို ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ကလည္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲႁပစ္တင္လိုက္တဲ့ ပုဒ္မမ်ားအတိုင္း ႁဖစ္သလို မိမိတို႔ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး စြပ္စြဲႁပစ္တင္ထားတဲ့ ပုဒ္မမ်ားနဲ႔လည္း တစ္ထပ္တည္း ႁဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေႂကာင့္ ဒီလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကလည္း ဆံုး႐ံႈးလို႔ မႁဖစ္ပါဘူး။ ဒါေႂကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္ ကတိကဝတ္နဲ႔ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားေကာ္မတီက တင္ႁပသလို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ႁပထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ တင္ႁပ ခ်က္သည္ ဒီေန႔ ဆံုးႁဖတ္မယ့္အစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုးႁဖတ္ခ်က္ကို သူတို႔လည္း ပါဝင္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးႁဖတ္ခ်က္ကို ရယူဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ႃပီး ႃပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး မိမိထံခြင့္ပန္ႂကားရင္းနဲ႔ စြပ္စြဲ ႁပစ္တင္မႈကိစၥ ႁပဳလုပ္ တဲ့အခါမွာ မိမိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိပါတီေသာ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ႁပထားတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း ရွိပါေႂကာင္း၊ ဒီလိုလည္း မိမိထံ တင္ႁပသြားတာ ရွိပါတယ္။

ဒါေႂကာင့္မို႔လို႔ ဦးစြာ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မရွိဘဲ အေႂကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဆး႐ံုတက္၊ အႁခားကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ႁပထားခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆာင္ရြက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ႁပဳပါသလား ခင္ဗ်ား။ ကန္႔ကြက္ရန္ ရွိပါသလား ခင္ဗ်ား။ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိတဲ့အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ႁပထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မေရာက္ရွိေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ဆႏၵမ်ားသည္လည္း ယေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးႁဖတ္တဲ့အခါမွာ အက်ံဳးဝင္ေႂကာင္း အတည္ႁပဳ ေႂကညာပါတယ္။

တဖန္ ဆက္လက္ႃပီး ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနႂကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရွိပါတယ္။ ဒီေန႔စာရင္းအရ ဆိုလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အစည္း အေဝး တက္ေရာက္တဲ့စာရင္း၊ ဒါသည္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီက တင္ႁပခ်က္ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ႁပဳခ်က္ ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အစည္း အေဝးတက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀၈ဦး ရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္၄၂၉ဦး ရွိႃပီးေတာ့ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူ ၄၀၈ ဦး ရွိပါတယ္။၁၁၀ ဦးထဲကမွ ၉ ဦး ခြင့္ယူပါတယ္။ ဒါေႂကာင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဟာ ဒီေန႔ အစည္းအေဝးခန္းမထဲမွာ ၁၀၁ ဦး ႁဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၁ ဦး မွန္ မမွန္ လည္း သက္ဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အႄကီးအကဲက ႁပန္လည္တင္ႁပေပးပါ။
ဒါေႂကာင့္မို႔လို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခ်န္လွပ္ႃပီး တြက္မယ္ဆိုရင္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၇ ဦး ဒီအခန္းထဲမွာ တက္ေရာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာလည္း မိမိလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ပါး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့၊ တင္ႁပထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႂကာင့္ မို႔လို႔ မိမိတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႃပီး စြပ္စြဲႁပစ္တင္မႈ ယေန႔ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ တင္ႁပမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္လိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိလွ်င္ လက္မွတ္ေရးထိုးႃပီး လႊတ္ေတာ္ခန္းမအတြင္း ေရာက္ရွိေနတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕လက္မွတ္ ေရးထိုးထားမႈေကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ တင္ႁပခ်က္အေပၚေကာ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားရွိပါက မတ္တတ္ရပ္ေပးဖို႔ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႂကာင့္ ကန္႔ကြက္သူ မရွိတဲ့အတြက္ယေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ခန္းမအတြင္းမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၇ ဦးသည္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးႁဖတ္တင္ႁပခ်က္ကို ေထာက္ခံေႂကာင္း ႁဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။


ဒါေႂကာင့္မို႔လို႔ ဒီဆံုးႁဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ႁပဳေပးဖို႔ ႁဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလား။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာ တူတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတဲ့ စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာအေပၚ ေထာက္ခံသူ ယေန႔အခန္းအတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၃၀၇ ဦး ႁဖစ္ႃပီး ၂၈၆ ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ သံုးပံု ႏွစ္ပံုႁဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေန႔ေထာက္ခံမႈသည္ ၃၀၆ ဦး ႁဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံ မႈဟာ သံုးပံု ႏွစ္ပံုေက်ာ္ေသာေႂကာင့္ အတည္ႁဖစ္ေႂကာင္း ေႂကညာပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား၊ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ေထာက္ခံတင္ႁပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုေက်ာ္က သေဘာတူ အတည္ႁပဳႃပီးႁဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရယူေဆာင္ရြက္ ရာမွာ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွိရင္းအင္အား ၄၂၉ ဦး ရွိတဲ့အနက္ ယေန႔အစည္းအေဝးကို ၄၀၈ ဦး တက္ေရာက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၁ ဦး ရွိႃပီး မိမိဥကၠ႒အပါအဝင္ တက္ေရာက္ ေသာ ႁပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၇ ဦး ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆႏၵရယူရာ တြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာ ႁပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာကို ကန္႔ကြက္သူ မရွိ၊ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။

ဒါေႂကာင့္ ဥကၠ႒သည္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ခ်င္း တူညီသည့္ကိစၥတြင္သာ ဥကၠ႒အေနႁဖင့္ အႏိုင္မဲေပးရမွာႁဖစ္လို႔ ဥကၠ႒ အေနႁဖင့္ မဲမေပးလွ်င္ပင္ ၃၀၆ မဲ ရရွိမွာႁဖစ္လို႔ ယေန႔ဆံုးႁဖတ္ခ်က္ကို အတည္ႁပဳေထာက္ခံထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရဟာ ကိုယ့္စားလွယ္ဦးေရ ၄၂၉ ဦးရဲ႕ သံုးပံု ႏွစ္ပံု ႁဖစ္ေသာ ၂၈၆ ဦးထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့အတြက္ ဒီ စီစစ္ ဆံုးႁဖတ္ခ်က္သာ အတည္ႁဖစ္ေႂကာင္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ထပ္မံအသိေပး တင္ႁပပါတယ္။ အကယ္၍ စြပ္စြဲႁပစ္တင္ေရး ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ ယေန႔အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးကိုပါ ထည့္သြင္းေရတြက္ပါက ယခုထက္ ပိုမိုေသာ ေထာက္ခံမဲရရွိမည္ႁဖစ္ ေႂကာင္း လည္း သိသာပါရန္ တင္ႁပပါတယ္။

ဒါေႂကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႁဖစ္ႂကေသာ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ေအး၊ ေဒၚခင္လွႁမင့္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးထြန္းႂကည္၊ ဦးခင္ထြန္း၊ ဦးႁမင့္ႄကိဳင္၊ ေဒၚမိမိရီ၊ ဦးဆန္းႁမင့္တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)အရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံဥပေဒ ႁပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ႁခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၅) ပါ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ႁခင္းတို႔ေႂကာင့္ ၄င္းတို႔အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က စြတ္စြဲႁပစ္တင္ႁခင္းသည္ မွန္ကန္သည့္အတြက္ အထက္ေဖာ္ႁပပါ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရာထူးတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေႂကာင္း ဆံုးႁဖတ္ခ်က္ကို ေႂကညာပါတယ္။

 သမၼတ႐ံုးဝ န္ႄကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းက ''ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္'' စာအုပ္၌ ''ကမၻာေပၚတြင္ အေႁခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးကို ႁဖဳတ္ခ်သည့္ ထူးဆန္းေသာ လႊတ္ေတာ္အႁဖစ္'' ေရးသားထားေလ သည္။

စီးပြားေရးေနာက္ေႂကာင္း မရွင္းမႈ

တစ္ဖန္ မိုဘိုင္းဖုန္း တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ႁပည္တြင္းထိပ္သီး ခ႐ိုနီမ်ား ကိုသာမက စင္ကာပူ၊ ႃဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ႏိုင္ငံ အႄကီး အကဲမ်ားကပင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ႂကသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တင္ဒါစနစ္ႁဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေႂကာင့္ ဦးေရႊမန္းအုပ္စုမွ အမ္းႃမိဳ႕ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြက တင္သြင္းကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ႁမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ဒါ စနစ္သည္ ကိုယ့္လူ ကိုယ္ေပးသည့္ စနစ္ႁဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ သားမ်ား၏ စီးပြားေရးအင္ပါယာသည္ ႄကီးမား လွႃပီး ထိုစဥ္က ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ ႄကီးစိုးထားသည္။ ဦးေရြႊမန္း၏ သားႁဖစ္သူ ေအာင္သက္မန္းသည္ လက္ရွိ ဧရာေရႊဝါ ကုမၸဏီ ဦးေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႁဖစ္ႃပီး ယင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ ဦးေတဇပိုင္ ထူးကုမၸဏီႏွင့္လည္း နီးနီးကပ္ကပ္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူရဦးေရႊမန္း အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္တိုင္းမွဴး ဘဝကပင္ ေအာင္သက္မန္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေအာင္သက္မန္းပိုင္ ဧရာေရႊဝါကုမၸဏီသည္ ဧရာဝတီတိုင္းမွ လယ္သမား မ်ားအား ေရာင္းခ်မည့္ ဓာတ္ေႁမႂသဇာကို တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ အႁဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ရရွိကာ အက်ိဳးအႁမတ္မ်ားစြာ ရခဲ့သည္။

ထို႔ႁပင္ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီး သူရေရႊမန္း၏ သားအငယ္ တိုးႏိုင္မန္းႏွင့္ ႁမရိပ္ညိဳဟိုတယ္ အုပ္စုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခ႐ိုနီႄကီး ဦးခင္ေရႊႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းႂကြယ္တို႔၏ သမီးႁဖစ္သူ ေဇဇင္လတ္တို႔ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ လက္ထပ္ထိမ္းႁမားခဲ့ရာ ခ႐ိုနီႄကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္နယ္ ဘက္ အရာရွိႄကီးမ်ားက ကားအစီး ၅၀ ေက်ာ္ကို လက္ဖြဲ႕ခဲ့ႂကသည္ဟုသိရ သည္။

 သူရဦးေရႊမန္း၏ သားမ်ားသည္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္မ်ား ၌ ေနႁပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္ထ႐ိုက္ မ်ား ရရွိခဲ့ႂကသည္။ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႁပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး ဝန္ႄကီးဌာနမွ ထုတ္ႁပန္သည့္ ဗီဇာပိတ္ပင္ႁခင္းစာရင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေရႊမန္း ႏွင့္ သူ၏ဇနီး ေဒၚခင္ေလးသက္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ သားႁဖစ္သူ တိုးႏိုင္မန္း ပိုင္သည့္ Red Link ကုမၸဏီမွ ႁမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ''သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္း ပညာဝန္ႄကီးဌာနႏွင့္ ႁမန္မာတယ္လီပို႔မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္  Broad-Band အင္တာနက္ကို လက္လီႁပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ဝိုင္မက္စ္ (Wi-Max) အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ အမည္ႁဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပုဂံႃမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေႂကာင့္ လူသိမမ်ားခဲ့ေပ။ Red Link ကို ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ကနဦးတည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ ရွိန္းသူေအာင္၊ မင္းေဆြလိႈင္ႏွင့္ သိန္းသန္းတို႔ ႁဖစ္သည္။

 ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀ ႁပည့္ႏွစ္တြင္ စက္သံုးဆီတင္သြင္း ႁဖန္႔ႁဖဴးႁခင္း ႏွင့္ အစိုးရပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ ႁပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ တြင္ တိုးႏိုင္မန္းသည္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ႃပီး စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႁခင္း ႏွင့္ ႁမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္းသူအသင္းတြင္လည္း တာဝန္ယူထားသူ ႁဖစ္သည္။ ႁမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၁၂၂၈ ဆိုင္ ရွိသည္။ ယခုအခါ ၁၅၀ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ထို႔ႁပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ ႁပည္ပေခ်းေငြကို အမ်ားဆႏၵမပါဘဲ ခြင့္ႁပဳခဲ့မႈပင္ ႁဖစ္သည္။ ႁပည္သူအႂကား ဟိုးေလးတေက်ာ္ ႁဖစ္ခဲ့ရသည္။ သမဝါယမဝန္ႄကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ တ႐ုတ္ႁပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ Exim ဘဏ္မွ ေခ်းေငြေဒၚလာသန္း ၄၀ဝ ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀ဝ ကို အတိုး အဆမတန္ႁဖင့္ ေခ်းယူခဲ့ႁခင္းပင္ ႁဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေခ်းေငြသည္ အတိုးႏႈန္းႁမင့္မားႁခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရႁခင္းတို႔ေႂကာင့္ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ႂကားမွ သူရ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ႁပဳေပးခဲ့သည္။

Comments