ကုိသန္းလြင္ ● အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ အင္တာနက္ဆင္ဆာ

 
ကုိသန္းလြင္ ● အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ အင္တာနက္ဆင္ဆာ
(မုိးမခ) မတ္လ ၄၊ ၂၀၁၉

အိႏၵိယအစိုးရက မိမိတို႔ဘာသာ အင္တာနက္ကို ဆင္ဆာလုပ္ကိုင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္ေပးထားေသာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းပါ ေတာ့မည္။ ခ်က္ခ်င္းကမၻာကိုလႊမ္းမိုးထားေသာအင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲကို အစေဖာ္ေပးလိုက္သည္။ ေ၀ဖန္သူ ေတြက တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တူတူလာျပီဟု ဆိုၾကပါသည္။

ရည္ရြယ္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ အိႏၵိယအရာရွိမ်ားက ေတာင္းဆိုလ်င္ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ ဂူဂဲလ္၊ တြစ္တာႏွင့္ TikTok တို႔က တပါး သူကိုသိကၡာက်ေစေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကိုေႏွာင့္ယွက္ေသာ၊ မုန္းတီးေရးတရား၊ အလိမ္အညာေျပာေသာစကားစသည့္ပို႔စ္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားက အိႏၵိယအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ ကင္းေသာသတင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္မ်ားကို မျမင္ရေအာင္ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္လိုက္နာရန္ အခ်က္တခုမွာ အမ်ားတကာ၏အက်ိဳးကိုထိခိုက္ေနေသာသတင္းကို ဘယ္သူကပို႔လိုက္သည္ဆိုျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤဥပေဒအသစ္မွာ အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အေနျဖင့္ တပတ္မွ်ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ဤဥပေဒကို ေနရာတက်ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလွ်င္ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကသည္ႏွစ္ အတြင္းက်င္းပရန္ရွိသည္။

ျမိဳ႕ျပလြတ္လပ္ခြင့္ (Civil Liberties) အုပ္စုႏွင့္ အျခားေ၀ဖန္သူတို႔က ေျပာသည္မွာ ဤဥပေဒအသစ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ ျပည္သူတို႔၏လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ (Privacy) တို႔ကို ထိခိုက္ေနသည့္ အတြက္ အိႏၵိယကို တရုတ္ႏွင့္ရုရွားတို႔မွာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျပီဟု ဆိုလိုက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံတို႔ကတင္ ေသာပို႔စ္မ်ားကို ဤဥပေဒအသစ္ကတား ဆီးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။

အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္ ေဖါင္ေဒးရွင္း (Internet Freedom Foundation) ကလည္း ဤဥပေဒကိုသာ ျပဌာန္းလွ်င္ တရားရုံးတြင္ စိန္ေခၚမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ ဤအဖြဲ႔၏ဒါရိုက္တာက “တရုတ္ျပည္မွာ ျပည္သူတစ္ေယာက္က ပို႔စ္ တင္လွ်င္ အာဏာပိုင္တို႔က ခ်က္ခ်င္းသိၿပီးခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္” ဟုစြပ္စြဲထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မွာတခ်ိန္ကသူတို႔၏ ပို႔စ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာတင္ႏိုင္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ ဂူဂဲလ္တို႔ အတြက္မ်ားစြာအခက္အခဲျဖစ္သြားေစသည္။ ဥေရာပတြင္ လူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္ဥပေဒမ်ားကို ယမန္ ႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ “Great Firewall” ျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ ဂူဂဲလ္စေသာကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ၀က္ ဆိုဒ္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နယူးေရာ့တိုင္းသတင္းစာကစာရင္းျပဳစုရာတြင္ ႏိုင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ ႏွစ္မ်ားမၾကာမီက အင္တာနက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲထားသည္ဟုဆိုသည္။

အက်ိဳးရလဒ္မွာအင္တာနက္သည္ Information Super Highway ျဖစ္ရမည့္အစား အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ကုန္ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္လူအမ်ားကို အေမရိကန္မွကုမၸဏီမ်ားအစား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ Application ေဆာ့ဖ္၀ဲယားမ်ားကို သံုးစြဲရန္ အားေပးေနသည္။ ShareChat သည္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ျပဳလုပ္ရေသာပရုိဂရမ္ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆာ့ဖ္၀ဲယားမွာ အိႏၵိယ၏ ဆဲလ္ဖုန္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္က ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ျပဳလုပ္ထားၿပီး အိႏၵိယဘာသာစကားႏွင့္ သံုးရ သည္။

အိႏၵိယအေနျဖင့္ အင္တာနက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားခဲ့ၿပီးတရားရုံးေၾကာင့္သာမေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါအစိုးရက ထပ္မံၾကိဳးစားေနျပန္ျပီ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယတြင္ရွိေသာ ဥပေဒတခုမွာ သံုးစြဲသူ ၅ သန္းေက်ာ္ပါက ထိုႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္ရန္လိုအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ တာ၀န္ခံတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုခန္႔ ထားရမည္ျဖစ္သည္။
မိုကၠရုိေဆာ့ဖ္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္တို႔အျပင္ အျခားတစ္ဒါဇင္ေက်ာ္မွ်ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အုပ္စုခြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္းး ဤအဆိုျပဳခ်က္ကို တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မွာ နည္းပညာအရ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ဆိုသည္။ သံုးစြဲသူတို႔၏ေဒတာမ်ားကိုအသံုးျပဳပံုမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြာေ၀းသြားေစမည္ဟု ေျပာၾကသည္။

တျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အိႏၵိယ၏လက္ရွိဥပေဒမ်ားအရ သံုးစြဲသူတို႔က တင္လာေသာေဒတာမ်ားကို မဖြယ္မရာ အေၾကာင္း အရာ မ်ားပါလာလွ်င္ ဖယ္ရွားသည္ဆိုပါက သဘာ၀က်ပါသည္။ “Safe Harbor” ဟုေခၚေသာ မေကာင္းသည့္အရာအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တာ၀န္မရွိေသာသေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ဟိုက္ျဒာဘက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ မစၥတာနာဒဲလ္မွာ“Satya Nadells” မွာ အိႏၵိယ၏ထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူက ၀ိုင္ဖိုင္နက္၀ပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္နက္၀ပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္း ကစားျခင္းဆိုင္ရာမ်ား မပါ၀င္ေစရဟု သတ္မွတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုအရာမ်ားမပါ၀င္ရေအာင္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ေငြကုန္ ေၾကးက် လြန္စြာကုန္က်မည္ဟု ဆိုသည္။

အျခားကုမၸဏီမ်ားကလည္း အလားတူကန္႔ကြက္လႊာမ်ား အစိုးရထံတင္ျပေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္အတြင္းက ေဖ့စ္ဘြတ္ပိုင္ “WhatsApp” မွာသံုးစြဲသူ ၂၅၀ သန္းမွ်ရွိသည္။ ၎က အင္တာနက္တြင္ ျပန္႔ ပြားေနသည့္ ဖိုင္တိုင္းလိုလိုကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူတို႔၏ တစ္ကိုယ္ ေရလြတ္လပ္ခြင့္ (Privacy) ႏွင့္ ဤေဆာ့ ၀ဲလ္၏ “Core Value” ကိုမထိခိုက္ေစဘဲဖိုင္ပို႔သူကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္ဆိုျခင္းမွာမျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ဆိုသည္။

ဂူဂဲလ္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကမူ သူတို႔အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းထားၿပီးၿပီဟုဆိုျခင္းမွအပ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဖြင့္ေျပာရန္ျငင္းဆိုသည္။ တြစ္တာကမူ လက်ၤာယိမ္းမူ၀ါဒပါစာသားမ်ားကို ဆင္ဆာလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲလိုက္ၿပီး ၎က လက္ရွိဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစရန္လိုသည္ဟုေျပာသည္။

အိႏၵိယက ယမန္ႏွစ္ကစတင္၍ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လိုက္နာရန္ခက္ခဲေသာဥပေဒမ်ားကို ေရးျခင္းအားျဖင့္ လူဦးေရ ၁.၃ ဘီလီယံမွ်ရွိေသာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းသြားေစေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယတြင္ အင္ တာ နက္သံုးသူမ်ား တစ တစ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပ ပံုစံအတိုင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူတို႔၏ ေဒ တာမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်စီမံခန္႔ ခြဲခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းပါလ်င္ လံုေလာက္ျပီဟုဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလက ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္မ်ားက WhatsApp တြင္သတင္းမွားမ်ားျပန္႔လႊင့္ခဲ့ၿပီးအျပစ္မဲ့သူ ၂ ဒါဇင္မွ် လူတို႔ကို ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ ၾကီးက သတ္ျဖတ္မႈေပၚေပါက္ခဲ့၏။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးကို အစိုးရအေနျဖင့္ မၾကံဳလိုေတာ့ေပ။

အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကိုမဲမေပးမွီ ၄၈ နာရီမွ်ပိတ္ထားရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို စဥ္းစား လွ်က္ရွိသည္။ အိုင္တီ၀န္ၾကီးဌာနသို႔စာေရးသားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာစာမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္ ၏အမိန္႔ေပးစာမ်ားကို အင္တာနက္တြင္မပါ၀င္ေစရန္ အၾကံျပဳထားသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: India Proposed Chinese Style Internet Censorship, Vindu Goel , New York Times February 14.

Comments