ဆုိင္းဗ်ဴ ● တိုင္းရင္းသားမ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္မ်ား


ဆုိင္းဗ်ဴ ● တိုင္းရင္းသားမ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္မ်ား
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၉

တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဖက္ဖက္မွ နိမ့္က်ေနလ်ွက္ရွိပါသည္။ လမ္း တံတား
အေျခခံအေဆာက္အဦး အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေနပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ပူတာအိုေဒသ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေတာင္ေပၚေဒသ ခ်ီေဖြ ေဆာ္ေလာ့္ ခ်န္မူးခံုးေတာင္ေပၚေဒသမ်ာတႏိုင္းေဒသ တို႔တြင္ နိမ့္က်လွ်က္ရွိေနပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အျခားေသာတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပီး ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္အခါ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အ ေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ စနစ္တခုေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမွားယြင္းေသာေၾကာင့္ဟု ဆင္ျခင္ေတြးေတာၾကည့္လွ်င္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အျမဲ ၾကားေနရသည့္ စကားတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုမွ ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝခ်ထားပါက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟူသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္သည္အလြန္ပင္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ရင္နာဖြယ္ ဝမ္းနည္းစရာလြမ္းစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အဆိုတင္သြင္းမႈသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေသာကလိုအပ္ခ်က္ လိုအင္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ခက္ခဲလွပါသည္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုဖ်က္ဆီးသြားေသာ ေျဖၾကား ခ်က္မ်ားသာ ရွိေနသည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရပါမည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေျဖၾကားမႈမ်ိဳးသည္ မေသခ်ာမေရရာေသာ အေျဖမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနျပီး ျပည္သူနဲ႔တစ္သားတည္းမက်ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက အလုပ္လုပ္ လုပ္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲေဝခ်ထားသည့္ရန္ပံုေငြေစာင့္ရင္း တိုင္းရင္းသားေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္ က်က်န္ခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးလာၿပီကို ေတြ႔ရသည္။

''ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁ နဲ႔ ၂ ကို ေနရာခ်ိန္းေပးဖို႔လိုအပ္တယ္။ ျပည္နယ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမယ္။ TAX ေကာက္ပုိင္ခြင့္ေပးၿပီး ကိုယ့္ျပည္နယ္ကိစၥ ကိုယ့္ကို ေျဖရွင္းရမယ္။ ဗဟိုကိုလည္း ရတဲ့အခြန္ကေန TAX ၁၅ % ေပးရမယ္။ ၈၅ % ျပည္နယ္ပိုင္႐ွင္ေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိရမယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမျပင္ရင္ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ကိုေက်ာ္လို႔မရတဲ့ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းမယ္'' ဟု ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရႈားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လူငယ္ မဆိုင္းႏူးပန္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝခ်ထားမႈကို ေျပာင္းလဲရေပေတာ့မည္။အသံုးစရိတ္ မူဝါဒေရးဆြဲမႈ အသစ္ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ရေပေတာ့မည္။ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝခ်ထားမႈ ဥပေဒအသစ္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျပဠန္းရပါမည္။ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝခ်ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ွဥ္းသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္ အေျချပဳသည့္စနစ္ မူဝါဒကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ျပီး ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေပးရပါမည္။ အခြန္ေငြေတြကို စနစ္တက် ညီတူညီမ်ွ တန္းတူ သံုးစြဲမႈ ဥပေဒျပဌာန္းဖို႔အေရးၾကီးေနပါသည္။ တန္းတူညီ မွ်မႈ မရွိပါက ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုၾကာေအာင္ဆုတ္ယုတ္ေနအံုးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဠိပကၡ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔တြင္ အက်ိဳးမ်ားစြာရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ယခုအခါတြင္ ပင္လံုကတိ ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျငိမ္းႏိုင္ေသာ ပဠိပကၡသက္ဆိုးရွည္ၾကာ ေနသည္ကို အဆံုးသတ္ဖို႔ လမ္းစျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝခ်ထားမႈ ဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေနဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ အဓိကအခန္းက႑အျဖစ္ပါဝင္ ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔တြင္ တာဝန္ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုးပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေနအထားေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသားတို႔ေနထိုင္ေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝခ်ထားမႈ တန္းတူညီမ်ွ မရွိေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ ေဆးရံုအေဆာက္အဦးေက်းလက္ ေဆးေပးခန္း စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး နယ္စပ္ေတာင္ေပၚေဒသ တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးနိမ္႔က်လ်ွက္ရွိေနပါသည္။ အသံုးစရတ္မူဝါဒ ခြဲေဝမႈမူဝါဒ မမွန္ကန္ဘဲ မဖြံ႕ျဖိဳးေနေသာေဒသမ်ားကို စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ေနၾကသည္။


ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝမႈနဲ႔ဆိုင္သည့္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွ တန္းတူညီမ်ွ
ေသာ ခြဲေဝမႈကိုတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုဥပေဒျပင္ဆင္ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမဲေပးရမည္။ ဒါမွသာ ျပည္ေထာင္စုက သာခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲမႈကို ညီတူညီမ်ွ ျပည္သူမ်ားက သံုးစြဲခြင့္ရပါမည္။ ျပည္နယ္မ်ားက အခုအခါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေၾကာင့္ သံုးစြဲခြင့္နည္းပါးေနပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကီးသည္ လံုးဝကို တန္းတူအခြင့္အေရး မရ သည့္အေနအထားျဖစ္ ေနသည္။ ျပည္နယ္က သံုးစြဲခြင့္ရသည့္ ေငြမ်ားသည္ အေကာက္အခြန္နည္းနည္းမွ ရရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လူမႈဘဝဖြံ႕ျဖိဳးေရး တြင္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါသည္။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိျခင္း ေဆးရံုး ေဆးေပးခန္းႏွင့္လံုေလာက္ေသာ ေဆးဝါး မ်ား မရွိျခင္း ပ်က္လပ္ျခင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ခက္ခဲစြာေက်ာင္း တက္ရျခင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႔ခံစားေနရသည္။

''က်ေနာ္တို႔ေတာင္ေပၚေဒသမွာဆိုရင္  အဓိက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတယ္။ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းၾကီးျမင့္တယ္။ ေဆးရံုမရွိဘူး ေဆးဝါးအစံုအလင္မရွိဘူး ေစ်းကြက္မရွိဘူး'' ဟုခ်န္းမူးခံုေတာင္ေပၚေဒသမွ ေဒသခံ ဦးေဇာင္းဒိုင္းကေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံကိန္းဝန္ၾကီးဌာန၏ အသံုးစရိတ္မူဝါဒ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဘဝ က်န္းမာေရး ပညာေရး ဘတ္ဂ်တ္ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟာပါရွိပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ေမ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေတာ့ လမ္းတံတားမ်ား အနည္းငယ္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပးခဲ႔သည္ တန္းတူညီမ်ွမႈရွိမရွိ ျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပသင့္သသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စည္ပင္မွသာရရွိေသာဘ႑ာေငြျဖင့္ အဖက္ဖက္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ သယံဇာတမွရရွိေသာ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွရရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝအသံုးျပဳရာတြင္ ဘတ္ ဂ်တ္ မ်ားသည္ ျပန္႔က်ဲသြားေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေနာက္က် က်န္ခဲ႔ရသည္မွာ ရင္နာစရာေကာင္းလွပါသည္။ ထိုဥေပဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္သြား အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျပဠန္းရမည္ဟုထင္ပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ က်န္းမားေရး လ်ွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ လူမႈေရး ပညာေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္ပါရွိပါသည္။ ထိုက႑မ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ လိုအပ္လ်ွက္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ဆရာ ဆရာမ ပ်က္လပ္မႈ စာသင္ၾကားရန္အေဆာက္အဦး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း လ်ွပ္စစ္မီး မရ ရွိေသးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မီးရ ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လ်ွက္ ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ျပည္နယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပေတာင္းဆိုရာတြင္လည္း ဝန္ၾကီးမ်ား၏ ေျဖၾကားမႈမွာ တိက်ေသခ်ာေသာ ေျဖၾကားမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ေျဖၾကားမႈမ်ိဳးသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ ျပသေနေသာ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေတြ႔ေနရသည္။ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမရွိေတာ့ေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးမ်ားလည္း တိတိက်က် အေျဖမေပးႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအသစ္ ျပဠန္းဖို႔ဆိုရင္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္အသစ္ေရးဆြဲရပါမည္။ ယခု အယ္လလ္ဒီ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ၾကိဳးစား လာေနၾကသည္။ ထိုအထဲ တြင္ပါဝင္သည့္  ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း၁နဲ႔၂ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ ျပည္ေထာက္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခန္းထဲတြင္ ပါရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္သည္ ဆံုးရံႈးေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ဆိုင္ေသာ တန္းတူအခြင့္အေရး မရ ရွိပါက တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ဘ ဆက္လက္ ဒုကၡေရာက္ေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြ က်ပ္ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီရ ရွိ ေနေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြစီးဆင္းမႈသည္ ေအာက္ေျခသို႔မေရာက္ဘဲ မည္သည့္ေနရာသို႔စီးဆင္းသြားသနည္း။ ျပင္ပမွ အကူအညီ ရေငြသည္လည္း ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ေရာက္ရွိမႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေန သည္။ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝခ်ထားမႈ မညီမ်ွပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသံုးစရိတ္မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမလား အရင္အတိုင္းဘဲ ျဖစ္ေနအံုးမလား ျပည္သူအားလံုး ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္။

ဆိုင္းဗ်ဴ

Comments