သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၅)


သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၅)

(မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) မတ္ ၆၊ ၂၀၁၉

အခန္း (၅) - ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား  ေလ့လာေရးဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈႁဖင့္  NLD ပါတီသည္ အႁပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိႃပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ (၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ထုတ္ Voice သတင္းဂ်ာနယ္၌ ရဲႏိုင္ဦး၏ ''ဦးေရႊမန္း ေကာ္မရွင္အခန္းဆက္'' ေဆာင္းပါး၌ ၂၀၁၆ ေမလ ၁ ရက္ဟု ေဖာ္ႁပထားသည္။)တြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာေရး ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမိန္႔ ေႂကညာစာ အမွတ္ ၉/၂၀၁၆ႁဖင့္ ႁပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။

 ယင္းအထူးေကာ္မရွင္ကို ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၀၈ တို႔အရ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႁဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ပါဝင္သူမ်ားမွာ-

(၁) သူရဦးေရႊမန္း (ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေဟာင္း)- ဥကၠ႒
(၂) ဦးကိုကိုႏိုင္ (ရမည္းသင္း မဲဆႏၵနယ္)-ဒုဥကၠ႒။
(၃) ဦးခင္ေမာင္ထြန္း (တြဲဖက္စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ ႃငိမ္း)-အဖြဲ႕ဝင္
(၄) ဦးက်င္ေဖ (ညႊန္မွဴးခ်ဳပ္၊ ႃငိမ္း၊ မြန္ႁပည္နယ္ေထြ/အုပ္) - အဖြဲ႕ဝင္
(၅) ဦးေဇာ္ႁမင့္ေဖ (ဒုညႊန္ခ်ဳပ္၊ ႃငိမ္း၊ နအဖ ႐ံုး)- အဖြဲ႕ဝင္
(၆) ဦးေမာင္တိုး (ဦးေဆာင္ ညႊန္ႂကားေရးမွဴး (ႃငိမ္း) ႁမန္မာ့ပုလဲ လုပ္ငန္း)- အဖြဲ႕ဝင္
(၇) ဦးႂကည္သာ (ဦးေဆာင္ညႊန္ႂကားေရးမွဴး (ႃငိမ္း) ေရအားလွ်ပ္ စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) - အဖြဲ႕ဝင္
(၈) ဦးေအးေမာက္ (ဦးေဆာင္ညႊန္ႂကားေရးမွဴး (ႃငိမ္း) စက္မႈ (၁) ဝန္ႄကီးဌာန)- အဖြဲ႕ဝင္
(၉) ဦးသိန္းလြင္ (ဦးေဆာင္ညႊန္ႂကားေရးမွဴး (ႃငိမ္း) ႁမန္မာ့ေရနံဓာတု လုပ္ငန္း)- အဖြဲ႕ဝင္
(၁၀) ဦးတင္ေမာင္ဦး (ဗိုလ္မွဴးႄကီး-ႃငိမ္း)- အဖြဲ႕ဝင္
(၁၁) ဦးဝင္းသန္း (ဒုညႊန္မွဴး-ႃငိမ္း၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန) - အဖြဲ႕ဝင္
(၁၂) ဦးေစာလွထြန္း (ကုမၸဏီဥကၠ႒)- အဖြဲ႕ဝင္
(၁၃) ေဒါက္တာ စိုးမိုးေအာင္ (ႃမိဳ႕နယ္ဦးစီး - ႃငိမ္း၊ တိေမြးကု)-အဖြဲ႕ဝင္
(၁၄) ဦးစိုးရယ္ (လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး (ႃငိမ္း) သားသနာေရးဦးစီးဌာန) - အဖြဲ႕ဝင္
(၁၅) ဦးခင္ေမာင္တင္ (သံအမတ္ႄကီး-ႃငိမ္း) - အဖြဲ႕ဝင္
(၁၆) ဦးတင္ဝင္း (ညႊန္မွဴး-ႃငိမ္း၊ ႁပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) - အဖြဲ႕ဝင္
(၁၇) ဦးေအာင္ႁမင့္ထြန္း (တြဲဖက္ႁပည္နယ္ ဥပေဒအရာရွိ-ႃငိမ္း၊ ရွမ္း ႁပည္နယ္) - အဖြဲ႕ဝင္
(၁၈) ေဒၚသန္းသန္းရီ (ဒုညႊန္မွဴး (ႃငိမ္း) ႁပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး) - အဖြဲ႕ဝင္
(၁၉) ဦးေက်ာ္စနမ္း (တိုင္းေဒသႄကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ႃငိမ္း) ေထြ/ အုပ္) - အဖြဲ႕ဝင္
(၂၀) ဦးေအးဟန္ (ညႊန္မွဴး (ႃငိမ္း) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႄကီး၊ ေထြ/ အုပ္) - အဖြဲ႕ဝင္
(၂၁) ဦးေအာင္ႁမင္ (ညႊန္မွဴး (ႃငိမ္း) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႄကီး၊ ေထြ/ အုပ္) - အဖြဲ႕ဝင္
(၂၂) ဦးစံေရႊေအာင္ (အႃမဲတမ္းအတြင္းဝန္ (ႃငိမ္း) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႄကီး ဌာန) - အဖြဲ႕ဝင္
(၂၃) ဦးခင္ေမာင္ဦး (ဒု ညြန္ခ်ဳပ္ (ႃငိမ္း) ႁပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး) - အဖြဲ႕ဝင္
စသည္တို႔ ႁဖစ္သည္။

ဤအထူးေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၂ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ႁပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းႁဖစ္ႃပီး ေကာ္မရွင္ ၏ သက္တမ္းမွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္ႁဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ အေႁခအေနအရ တစ္ႏွစ္ႁပည့္ ေႁမာက္သည့္အခါ လိုအပ္ပါက သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။ ထို႔ႁပင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သင့္ ေလ်ာ္သလို ႁပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။

 ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ-
(က) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႃပီး ႁပင္ဆင္ ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ႁပ႒ာန္းႏိုင္ေရးတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ႁပရမည္။
(ခ) အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအႁမင္ႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ႃပီး လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ႁပရမည္။
(ဂ) လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ႃပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ) လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က က႑အလိုက္ သီးႁခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာဝန္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(င) လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အရ အႂကံဉာဏ္ ေတာင္းခံသည့္အခါ အႂကံဉာဏ္ေပးရမည္။
စသည္တို႔ႁဖစ္သည္။

ထို႔ေႂကာင့္ ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္သက္ ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ႂကား၍ ေမးႁမန္း ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ မူတည္၍ လံုႁခံဳမႈအဆင့္အတန္းကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕အဝင္မ်ားကို လစဥ္ ခ်ီးႁမႇင့္ေငြ ၆ သိန္းႏွင့္ အႁခားခံစားခြင့္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ေပးထား သည္။

 ထို႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ အႁဖစ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ (ႁပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းဝင္း (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႄကီး မဲဆႏၵနယ္ (၁) အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ႂကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒) တို႔ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး၍ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားႁဖင့္ ႁပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္အား သက္တမ္းတိုးရန္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ႁပခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ႂကသည္။ သို႔ေသာ္ မဲခြဲဆံုးႁဖတ္ရာ၌ ေထာက္ခံမဲ ၃၃၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၈၉ မဲ၊ ႂကားေနမဲ ၆ မဲႁဖင့္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးႁဖတ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ ႁပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒အႁဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ (အထူးေကာ္မရွင္) ကို တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႁပင္ဆင္ေပးခဲ့ရာ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႄကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထူးႁခားသည္မွာ ဦးစိုးသိန္း မွတစ္ပါး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အႁခားမည္သူမွ် ကန္႔ကြက္ခဲ့ႁခင္း မရွိေပ။

ဦးစိုးသိန္းက-
''ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒမွာ ဥပေဒႂကမ္း ေရးဆြဲႁခင္းကို ႁပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ႁပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိပါ တယ္။ ဒါေႂကာင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဥပေဒႂကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲႁပဳစု ႁခင္းကို သူက ေရးဆြဲလို႔မရဘဲနဲ႔ အႂကံႁပဳႁခင္းကိုသာ ႁဖစ္ႏိုင္ေႂကာင္း၊ ဒီ အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သေဘာမတူေႂကာင္း တင္ႁပအပ္ပါတယ္''ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဦးစိုးသိန္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က သမၼတ႐ံုးဝန္ႄကီး ၆ ဦးအနက္ တစ္ဦးႁဖစ္ႃပီး ၂၀၁၂ ႂသဂုတ္လ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ တာဝန္ယူခဲ့သူ ႁဖစ္သည္။ ယခင္က အမွတ္ (၂) စက္မႈ ဝန္ႄကီးဌာန ဝန္ႄကီးႁဖစ္ႃပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီး အဆင့္ႁဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)အႁဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ႁဖစ္သည္။ စက္မႈ (၁)ႏွင့္ စက္မႈ (၂) ဝန္ႄကီးဌာနႏွစ္ဦးအား ေပါင္းလိုက္ႃပီး ေနာက္ စက္မႈဝန္ႄကီးဌာန ဝန္ႄကီးႏွင့္ ႁမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးႁမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အႁဖစ္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃ အထိ ထမ္းရြက္ခဲ့သူ ႁဖစ္သည္။

သူသည္ ဝန္ႄကီးဘဝကပင္ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့သူႁဖစ္ႃပီး ''ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္'' အမည္ရွိ စာအုပ္ေရးသားခဲ့သူ ႁဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္၌ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔က အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမ်ား အေႂကာင္းတို႔အထိ ေရးသားထားသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ႂကံ့ခိုင္ေရးဝန္ႄကီးေဟာင္းႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လက္႐ံုးသဖြယ္ႁဖစ္ေသာ ဦးစိုးသိန္း၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္မႈမွာ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ေနေသာ အထူးေကာ္မရွင္အတြက္ ႄကီးမားေသာ ႃခိမ္းေႁခာက္မႈ ႁဖစ္မလာဘဲ ဦးစိုးသိန္း၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး စတန္႔ထြင္မႈ တစ္ခုအႁဖစ္သာ သမိုင္းဝင္သြားခဲ့ေလသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေနာက္တိုးျဖည့္စြက္ - ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္မွာေတာ့ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ဦးေရႊမန္း၏ ေကာ္မရွင္ကို သက္တမ္းမတိုးဘဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ျပီး မ်ားမၾကာမီမွာပဲ ရပ္ဆိုင္းခံလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္ အထူးေကာ္မရွင္ကို သက္တမ္းမတိုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ (ရုပ္သံ)
သူရဦးေ႐ႊမန္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို သက္တမ္းမတိုးဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ ဒီကေန႔မွာက်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

Comments