ကာတြန္းလိုင္လုဏ္ - ထင္ေပၚလို႔ စင္ေတာ္က ေကာက္၊ ေျမွာက္စားလို႔ ေတာက္ၾကြား

ကာတြန္းလိုင္လုဏ္ - ထင္ေပၚလို႔ စင္ေတာ္က ေကာက္၊ ေျမွာက္စားလို႔ ေတာက္ၾကြား
(ကာတြန္းဆရာ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ကေန ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္) ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃