ဟန္သစ္ႏိုင္ - က်ဴးေက်ာ္ေျမမ်ားဟုဆိုကာ စီးပြားေရးဦးပိုင္က ဖ်က္ဆီးသိမ္းပိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဟန္သစ္ႏိုင္ -  က်ဴးေက်ာ္ေျမမ်ားဟုဆိုကာ စီးပြားေရးဦးပိုင္က ဖ်က္ဆီးသိမ္းပိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၆

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမပင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ျမဲျမန္ေအာင္စုိက္ခင္း၊ ျမဝတီစုိက္ခင္း၊ သမာဓိစုိက္ခင္းႏွင့္ ဓမၼပါလရပ္ကြက္ရွိ  အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ နီးပါး ရွိေသာေနအိမ္မ်ားအား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္မွ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ဆုိကာ ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္ေန႔ကေနအိမ္မ်ားကုိဖ်က္စီး ပစ္ရန္ ဘူဒုိဇာစက္မ်ားႏွင့္ ရဲအမ်ားအျပားေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။


 ၄င္းေျမေနရာသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၅ႏွစ္ခန္႔က တည္းက ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီးစုိက္ပ်ိဳးေနထုိင္ ခ့ဲေသာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ တင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္မွပုိင္ ဆုိင္သည္ဟု ဆုိကာ တရားစဲြဆုိျခင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမာင္း ထုတ္ျခင္း၊ ဥပဒမ့ဲျပဳက်င့္မႈမ်ား အႀကိမ္ ႀကိမ္ျပဳ လုပ္ခ့ဲသည္။


ယခုအခါတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ၂၅ရက္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီတြင္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးမွရဲခ်ဳပ္ဦးျမဝင္း၊ ၊ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးမွရဲမွဴးမ်ား ခရုိင္ေထြအုပ္ႏွင့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕ နယ္ေထြအုပ္ ဦးေအာင္ဇင္ဦးတုိ႔မွ စုိက္ခင္းအတြင္း ေနထုိင္ လ်က္ရွိသူမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခ့ဲ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ နံနက္၆နာရီအတြင္း ျမဲျမန္ေအာင္စုိက္ခင္း၊ ျမဝတီစုိက္ခင္းႏွင့္သမာဓိိစုိက္ ခင္းမ်ားရွိေန အိမ္၅၀၀ေက်ာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးေပး ထားရန္၊ မဖ်က္ထားပါက နံနက္၆နာရီတြင္စတင္
ဖ်က္ဆီး ပစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဓမၼပါလရက္ကြက္ကုိမူ အကန္႔သတ္မ့ဲ ေနခြင့္ျပဳထားမည္ဟု သိရ သည္။


မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ NLDဥကၠဌ ေဒၚညွြန္႕ေမသာမွလည္း ေနထုိင္သူမ်ားအားၿငိမ္း ခ်မ္းစြာတုန္႕ျပန္ရန္ လာေရာက္ေျပာျပေပးခ့ဲသည္။