ေမာင္ေက်းေရ - ေျမေအာက္ေရဥပေဒ ျပဳစုရာတြင္
ေမာင္ေက်းေရ  - ေျမေအာက္ေရဥပေဒ ျပဳစုရာတြင္ 
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

စကားဦး

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေအာက္ေရကို ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ကထဲက အသံုးျပဳလာခဲ့၏။ ရန္ကုန္ျမိ့ဳတြင္ ေျမေအာက္ေရကို သာယာ၀တီမင္းလက္ထက္ (၁၈၄၂) ခုႏွစ္က စတင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိ့ဳနယ္နမိတ္အတြင္း ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျပီး ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာ အသံုးျပဳၾကသည္။ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ အေရးအခင္္းမတိုင္ခင္အထိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား သက္၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလေနာက္ပိုင္း ေျမေအာက္ေရကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ေနရာအရပ္ေဒသအႏ႔ွံ၊ တူးခ်င္သလိုတူး ေဖၚထုတ္ယူ သံုးစြဲေနၾကသည္။ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ လႊမ္းျခံဳသည့္ ေျမေအာက္ေရ ဥပေဒမရိွ။ ေျမေအာက္ေရ အသံုးျပဳလိုသူ၊ တူးေဖၚေပးသူမ်ား (တြင္းသမားမ်ား) သည္ မည္သည့္ တူးေဖၚခြင့္လိုင္စင္ ေတာင္းခံစရာမလို၊ တူးခ်င္သည့္ေနရာ တူးၾကသည္။ ေျမေအာက္ေရ/ ဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္လည္း မပါ၊ တြင္းသမားႏွင့္သာ ... ။ အခိ့်ဳေသာ သတၱဳထုတ္လုပ္ေနသည့္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္တ၀ိုက္ရိွ စက္ေရတြင္းမ်ားက ေျမေအာက္ေရ၊ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရမ်ားသည္ ေသာက္သံုးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ အျဖစ္ သံုးစြဲ၍မရသည့္ အေျခအေနေရာက္ေနသည္။ သတၱဳတြင္းမွ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ား ေပ်ာ္၀င္ေနေသာေရဆိုးမ်ားသည္လည္း ေျမေအာက္ေရထဲသို႔ စိမ့္၀င္သြားျပီး အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ - လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတၱဳထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေနရာေဒသ)

ေျမေအာက္ေရ

ေျမေအာက္ေရ ဆိုသည္မွာ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္္ ေျမလႊာ (သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္) အတြင္း၌ေသာ္၎၊ ေက်ာက္လႊာၾကားမ်ား အတြင္း၌ေသာ္၎ စိမ့္၀င္ခိုေအာင္းေနေသာ ေရျဖစ္ပါသည္။ လံုေလာက္ေသာေရပမာဏ ထုတ္ယူရရိွႏွိင္သည့္အလြာကို ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာ (Water Bearing Layer/ Aquifer) ဟုေခၚသည္။ ေနရာေဒသ၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ (Topography) ပထ၀ီအေနအထား (Geography)၊ ဘူမိေဗဒ (Geology)၊ ဇလဘူမိေဗဒ (Hydro-geology) အေနအထားအလိုက္ အတိမ္အနက္၊ အရြယ္အစားပမာဏ ကြဲျပားျခားနားစြာ ျဖစ္တည္ေနသည္။


စက္ေရတြင္း
စက္ေရတြင္း ဆိုသည္မွာ ေျမလႊာကို ထိုးေဖါက္ႏိုင္သည့္ စက္အင္အား၊ လူအင္အား၊ တြင္းတူးပိုက္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ လူ၏စီမံခန္႔ခြဲမူ႔ျဖင့္ တြင္းေပါက္ေဖါက္ပါသည္။ ေရေအာင္းသဲလႊာ ေတြ႔ပါက၊ ေရထုတ္ယူမည့္ပိုက္၊ ေအာက္ပိုင္း၊ (အရပ္အေခၚဖင္ပိုင္း) ကို ပိတ္ျပီး၊ ေရ၀င္ဇကာေပါက္ပါေသာ ပိုက္ႏွင့္အတူ တြဲဆက္ထားသည့္ပိုက္မ်ား ခ်ကာ ေရတင္စက္အင္အားျဖင့္ ေျမေအာက္ေရကို ေျမေပၚသို႔စုတ္တင္ရသည္။ ေရထုတ္ပိုက္ကို ပီဗီစီပိုက္ (သို႔) သံေခ်းမတက္ေသာ သံမဏိပိုက္ကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ (စက္ေရတြင္း အနက္ေပမွာ ေရေအာင္းလႊာ၏ အတိမ္ အနက္ေပၚ မူတည္၏)။ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖ်မ္းမ်ွ အနက္ေပ (၆၀) ၀န္းက်င္ေအာက္နက္ေသာတြင္း (သို႔) ေရငင္ပံုးျဖင့္ ေရတင္ယူ၍မရေသာတြင္း / စက္အင္အားျဖင့္ ေရတင္ရေသာ တြင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစု (အခ်ိဳ႔ေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အပါအ၀င္) သည္ စက္တူးတြင္းကို အ၀ီစိတြင္းဟု ယခုထိ ေခၚဆိုေနပါေသးသည္။

(၁၉၈၀ ခုလြန္ႏွစ္မ်ားကစ၍ စက္ေရတြင္းဟု ေခၚဆိုရန္ ထိုစဥ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔ ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က စာေရးသူသည္ ေက်းရြာေရရရိွေရး ဌာနခြဲ၊ စက္မူ႔လယ္ယာဦးစီးဌာနတြင္ ဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္္ခဲ့၏)

ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူသံုးစြဲေနသူမ်ား / လုပ္ငန္းဌာနမ်ား
အိမ္သံုးေရ (Domestic water supply) / ျမိ့ဳ ေရေပးေ၀ေရး (Town water supply)/ ျမိ့ဳေတာ္စည္ပင္ ( City Development)/ စိုက္ပ်ိဳးေရး (Agriculture)/ ဥယ်ဥ္ျခံေျမသံုး (Farmstead) / ေက်းလက္ေဒသသံုး (Rural water Supply) / ကုန္ထုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး (Industries) / ငါးေမြးျမဴေရးျခံ လုပ္ငန္းသံုး (Fish farm) / တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း (Animal husbandry) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ (အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရသံုးစြဲမူ႔အေနအထား ၊ ပမာဏ၊ မတူညီပါ)

စက္ေရတြင္းတူးေဖၚထုတ္လုပ္သူ / အဖြဲ႔အစည္း/ ကုမၼဏီမ်ား

ေျမေအာက္ေရ တူးေဖၚျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ အဓိကဌာနမ်ားမွာ ေျမေအာက္ေရ ဌာနခြဲ (ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ အသံုးခ်ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန)၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမိ့ဳေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး)၊ ျမိ့ဳေရေပးေရး ဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံျဖိ့ဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမိ့ဳရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ စက္ေရတြင္း တူးေဖၚသည့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ကုမၼဏီမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား


ေျမေအာက္ေရဥပေဒ

ေျမေအာက္ေရဥပေဒတြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းရန္ အေၾကာင္းျခင္းရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။
 •  ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ေပးသူ၊ သံုးစြဲသူ၊ ပညာရွင္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊
 •  ေျမေအာက္ေရ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္း၊ စီးဆင္းျခင္းမ်ား သဟဇတျဖစ္ေစေရး၊
 •  ေျမေပၚေရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈ၊
 • ေျမေအာက္ေရ ခိုေအာင္းရာအက်ယ္အ၀န္း၊ နယ္နမိတ္တို႔၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္၊ 
 • စိတ္ခ်စြာ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ေျမေအာက္ေရ ပမာဏႏွင့္ အလြန္အက်ြံ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊
 •  မတူကြဲျပားေသာ ေျမေအာက္ေရ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
 • ကာကြယ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အမိန္႔အာဏာ၊
 •  ေျမေအာက္ေရဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ တခုႏွင့္ တခု၊ နယ္ေျမေဒသ တခုႏွင့္ တခု မတူကြဲျပားျခင္းမ်ား ရိွႏွိင္ပါသည္။


ေျမေအာက္ေရဥပေဒ ျပဌာန္းအသံုးျပဳေနသည့္ အိမ္နားနီးခ်င္းႏ္ိုင္ငံမ်ားမွာ

အိႏၵိယ၊ တ႐ုပ္ျပည္၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမေအာက္ေရ ဥပေဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမေအာက္ေရဥပေဒသည္ ယေန႔အထိ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ လႊမ္းျခံဳသည့္
ေျမေအာက္ေရနွင့္ စက္ေရတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ထြက္ေပၚမလာေသးေပ။ ယခင္က ရိွခဲ့ျပီးေသာ ရန္ကုန္
ျမိ့ဳ ေျမေအာက္ေရဥပေဒႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မိမိတို႔႑အလိုက္ ေရးသားထားသည္မ်ား
(စာေရးသူ ေလ့လာမွတ္သားထားသည္မ်ား) မွာ -

၁) The Underground Water Act (Burma Act IV,1930) (21st June 1930)

Area covered – Rangoon, Hanthawaddy and Insein; and The Underground Water Rules (27th Sept 1941); Displayed – Burma Gazette(Oct 4. 1941)

ရန္ကုန္ျမိ့ဳ၏ ေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားကို (၁၉၃၀) ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး၊ (၁၉၄၁) ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂) ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးေကာင္စီ လက္ထက္၊ ျမိ့ဳရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက - ေျမေအာက္ေရၾကီးၾကပ္မႈဥပေဒ (အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ အဆိုျပဳသည့္ ဥပေဒ) (ေရွ့ေနခ်ဳပ္ရုံးသို႔ (၂၀၀၆ ) ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခဲ့၏) (အထက္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ့ေနခ်ဳပ္ရုံးမွ - ၂၆ ဇန္န၀ါရီ  ၂၀၁၆ တြင္ AGO ၏ အၾကိမ္အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ AGO ညြန္ခ်ဳပ္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ေပးသည့္ (ဆ႒မ မူၾကမ္း)

၃) ဦးသိန္းစိန္ - ျပည္ေတာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ (၂၀၁၄ - ၁၅) တြင္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိ့ဳျပ / အေျခခံဌာနက - ေျမေအာက္ေရ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ - ကို ျပဳစုျပီး ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့၏။

၄) WHO က်န္းမာေရးအရာရိွ (အျငိမ္းစား) (ယခင္က က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴး (အျငိမ္းစား) တဦး ျပဳစုထားေသာ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရသယံဇာတဥပေဒ (၂၀၁၅) မူၾကမ္း။ (ထို မူၾကမ္း (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္) က NWRC အတြင္းေရးမွဴးထံ တင္ျပခဲ့)

၅) Chairperson, Advisory Group, National Water Resources Committee ျပဳစုေသာ OUTLINES OF NATIONAL WATER LAWS OF MYANMAR (For Amendments, Updating and Additions) TOPICS AND SUBTOPICS (tentative) November 2015 [Aim and Objective: Unified National Water Law System and National Water Authority]

၆) အၾကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ (ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေရးႏွင့္ ပတ္၀န္က်င္သန့္ရွင္းေရး ပညာရွင္) ျပဳစုျပီး၊ MES – WATSAN TD ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေျမေအာက္ေရ စုပ္ယူသံုးစြဲမူ အက်ိဳးအျမတ္ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ စြန္႔ထုတ္မွဳ အစီအမံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံျပဳခ်က္(မူၾကမ္း)
(၀၄၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၆)

၇) စာေရးသူမွ အၾကံေပးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ)သို႔ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေသာ
ေျမေအာက္ေရဥပေဒဆိုင္ရာ စာသားအေၾကာင္းအျခင္းရာမ်ား


အထက္ေဖၚျပပါ အပိုဒ္ (၂) မွ (၇) အထိသည္ ယေန႔အထိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေသးပါ။ မျပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။


ေျမေအာက္ေရႏွင့္ စက္ေရတြင္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သူ့မ်ား

ပညာရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေတြ႔အၾကံဳရိွေသာ အျငိမ္းစားပညာရွင္မ်ား၊ ေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ / အဖြဲ႔အစည္းတခုကို ေအာက္ပါပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အရာရိွ၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္။


၁) ေျမေအာက္ေရပညာရွင္ (ဇလဘူမိေဗဒပ ညာရွင္) (Groundwater consultant / Hydro-geologist)

၂) စက္ေရတြင္းတူး အင္ဂ်င္နီယာ (Water Wells Mechanical Engineer)

၃) ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အင္ဂ်င္နီယာ (Water & Sanitation Engineer)

၄) ေျမေအာက္ေရ ၾကီးၾကပ္ေရးအရာရိွ / စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရိွ

၅) ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအရာရိွ (ဆရာ၀န္) (Public Health Officer / Doctor)

၅) ဥပေဒပညာရွင္ (Lawyer)ေျမေအာက္ေရႏွင့္ စက္ေရတြင္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ (Groundwater & Wells Law and Regulation) မ်ား ျပဳစုေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံ ပါ၀င္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ -


ေျမေအာက္ေရႏွင့္ စက္ေရတြင္းဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးအရာရိွ (Groundwater & Wells Controlling Officer) ေျမေအာက္ေရ ပညာရွင္ / ဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္ (Groundwater Consultant / Hydro geologist)၊ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရ အင္ဂ်င္နီယာ (Water & Sanitation Engineer)၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္၊ စစ္ေဆးေရးအရာရိွ (Controller of Waste Water Disposal)၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအရာရိွ (Public Health Officer)


ေျမေအာက္ေရႏွင့္ စက္ေရတြင္းမ်ားဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အေခၚအေ၀ၚမ်ား


 • ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
 • နည္းပညာဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ
 • သံုးစြဲသူမ်ား (အိမ္၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ က႑မ်ိဳးစံု) အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
 • ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
 • ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းသူ၊ စစ္ေဆးသူ / အဖြဲ႔အစည္း (Government Groundwater Control Board) ၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • ေျမေအာက္ေရ သံုးစြဲခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ
 • ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
 • ေျမေအာက္ေရ၀င္၊ ေရထြက္ (Groundwater Recharge and Discharge) ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • ေျမေအာက္ေရေအာင္းလႊာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား (Groundwater basin Management)
 • ေျမေအာက္ေရႏွင့္ စက္ေရတြင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း၊ သုေတသနျပဳမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • ေရခြန္ ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • ေျမေအာက္ေရ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ
 • ေျမေအာက္ေရနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးမညစ္ႏြမ္းေစေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ
 • နယ္စပ္ေဒသ ေျမေအာက္ေရေအာင္းလႊာ / ခ်ိင့္၀န္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Groundwater Tran boundary law)


(ဥပေဒမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသ၊ ျပည္နယ္တိုင္းအလိုက္ မတူညီမူ႔မ်ားလည္း ရိွႏွိင္ပါသည္)


အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၊ ေျမေအာက္ေရ ဌာနခြဲ (ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန) စသည့္ ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူေပးသည့္ဌာနမ်ားသည္ မိမိတို႔ဌာနအလိုက္ အသံုးျပဳေနသည့္ အေျခအေန၊ အေနအထားကို အေျခခံျပီးဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေနၾကသည္။ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသည့္ဌာနမ်ား စု
ေပါင္းျပီး အဖြဲ႔အစည္းတခုအေနျဖင့္ ေရးဆြဲပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒတခု ထြက္ေပၚလာမည္။

ေျမေအာက္ေရသည္ တခုတည္းသာရိွ၏။ သံုးစြဲမူ႔က႑အလိုက္ ေျမေအာက္ေရ သံုးစြဲသည့္ပမာဏ၊ ေနရာေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မတူျခင္းသာျဖစ္သည္။


ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္

ေရရရိွေရး၊ ေရေပးေ၀ေရး၊ ေရထုတ္ယူေရး၊ ေရသံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ လိုသလိုထုတ္ယူေနၾကျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါျပီ။

ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း နည္းပညာ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း နည္းပညာ၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေပးေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ ေရအေလအလြင္႔ ေလ်ာပါးေရး၊ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေနေစေရး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ မညစ္ညမ္းေစေရးမ်ား အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ ေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ စက္ေရတြင္းမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳစုျပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမေအာက္ေရကို အက်ိဳးရိွစြာ စနစ္တက် သံုးေဆာင္ေစသင့္ျပီ။

ေျမေအာက္ေရဥပေဒ ျပဳစုေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေအာင္ျမင္ေရး အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳ ေရးသားပါသည္။

Comments