ပန္းခဵီ ထိန္လင္း - လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ ၂၀ ကို ဴပန္ဆုတ္တဲ့ ကဗဵာ

လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ ၂၀ ကို ဴပန္ဆုတ္
ကံ့ေကာ္ေတာအုပ္၌ က႗ႎ္ုပ္ စားခဲ့ဖူးေသာ
ထမင္းထုပ္ တစ္ထုပ္အေဳကာင္း ေရးဖၾဲႛဴခင္း

ပန္းခဵီ ထိန္လင္း
ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၀၇

ဖၾင့္လိုက္ေတာ့
သူႛဘ၀ထက္
ပိုဳကမ္းတမ္းတဲ့
ထမင္းနီဳကင္ဳကင္ေလးေတၾေပၞမႀာ
စာေလးတစ္ေစာင္

သူေလ႖ာက္ခဲ့ေသာလမ္းထက္
ပိုေကၾႛေကာက္ေသာ စာတမ္းေလး
မညီမညာ သူ ဒီလိုေရးထားခဲ့တယ္

အေမ့ထမင္းကို စား႓ပီး
ငၝ့သားမဵား အႎၨရာယ္ကင္းဳကပၝေစ ။

(ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၀၇)

Comments