ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဆင္းရဲသား တုုိက္ဖ်က္ေရး ဒိုု႔အေရး ...


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဆင္းရဲသား တုုိက္ဖ်က္ေရး ဒိုု႔အေရး ...
ဇြန္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၄